Partİ TÜZÜĞÜ

KURULUŞ, AMAÇ ve İLKELER

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ ve İLKELER 

Konu

Madde 1-
 1. Bu Tüzük, Yenilik Partisi’nin kuruluşunu, amaç veilkelerini, organlarını, işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları, üyelik ve disiplineilişkin hususları düzenlemektedir. 

Kuruluş

Madde 2-
 1. Yenilik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde, işbu tüzük hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren siyasi bir partidir.
 2. Yenilik Partisi’nin kısa adı “YP” şeklindedir.
 3. Yeni Parti’nin amblemi aşağıda yer alan “Beyaz zemin üzerine Mavi Renkli Kuş, kuşun üzerinde yukarıya eğimli kırmızı Ay-Yıldız, altta Kırmızı renkli YENİLİK PARTİSİ” yazısıdır.Yenilik Partisi’nin adresi Atatürk Bulvarı No:231/16, Kavaklıdere 06680, Çankaya,Ankara’dır. 

Amaç ve ilkeler

Madde 3- Partimizin amacı; programımızda yer alan hedefleri gerçekleştirmektir. Bu çerçevede; Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk’ün günümüze ve geleceğimize ışık tutan vazgeçilmezimiz, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, ekonomik refah ve toplumsal barışımıza hizmet edecek somut milli projelerimizi hayata geçirmektir. Bu hedefe ilerlerken, birleştirici olmak ve yurttaşlarımız arasında her türlü ayrımcılığı reddedip, vatanseverlik ruhuyla hareket etmek temel ilkemiz olacaktır. Partimiz; özgürlük, üretim ve zenginlik, dayanışma, adalet, yurtseverlik, toplumsal barış ve hoşgörüyü gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.  

Etik İlkeler

Madde 4-
 1. Partinin tüm üye, organ ve kurulları görevlerinin ifasına ilişkinişlem, karar, icra, tutum ve davranışlarında; delege, organlara üyelik, yerel ve genelseçimlerde aday olma, seçme ve seçilme süreçlerinde, seçim çalışmalarında,toplum, diğer siyasi partiler ve medya ile ilişkilerinde ve sosyal medya etkinliklerininyürütülmesinde etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
 2. Etik ilkelerin neler olduğu ve ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir.
ÜYELİK

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üyelik

Madde 5-
 1. Partimiz, üyeliği, siyasi ve demokratik katılımın en etkiliyollarından biri olarak görmekte ve dinamik, katılımcı, görev ve sorumluluklarının tambilincinde bir üyelik sistemi öngörmektedir.
 2. Partinin amaç ve ilkelerini benimseyen, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğermevzuata göre engel hali bulunmayan herkes Partiye üyeolabilir. 

Üyenin hak ve sorumlulukları

Madde 6-
 1. Partimiz, üyelerinin iradesi ve sorumlulukbilinci üzerinde yükselir.
 2. Üyenin hakları şunlardır:
 3. Partinin tüm organlarında veya kurullarında görev almak üzere aday olmak,aday gösterilmek, görev almak.
 4. Delege seçilmek, parti içi seçimlerde oy kullanmak.
 5. Partinin tüm zemin ve etkinliklerinde görüş ve düşüncelerini özgürceaçıklamak, soru yöneltmek, bilgi istemek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunmak.
 6. Parti içi demokrasinin uygulanmasını talep etmek.
 7. Parti politika, yönetim, karar ve uygulamaları hakkında düzenli olarakbilgilendirilmek.
 8. Parti üyeliğinden ve parti çalışmalarından dolayı tehdit, saldırı veya iftirayamaruz kalma, ceza veya tazminat davasına muhatap olma gibi durumlarda Partidendestek talep etmek.
 9. Üyenin sorumlulukları şunlardır.
 10. Partinin Tüzük, Program ve amaçlarına bağlı kalmak, bunları her zemindeve ortamda savunmak, anlatmak.
 11. Parti organları veya makamları tarafından alınan kararlara uymak, bukararların uygulanmasında görev almak ve Partinin vereceği görevleri içtenlikleyerine getirmek.
 12. Parti çalışmalarına aktif olarak katılmak, Parti tarafından verilecek eğitimprogramlarına iştirak ederek bilgilenmek ve kendini geliştirmek.
 13. Hizmet ve faaliyetlerinde etik ilkelere uygun davranmak.
 14. En az 30 TL tutarında giriş; en az 150, en fazla 1.000 TL tutarında yıllıküyelik aidatını ödemek.
 15. Yapılan yazılı tebligata rağmen aidatının tamamını veya bir kısmınıödemeyen üye delege seçilemez ve yönetim organlarında görev alamaz. 

Üyelik başvurusu

Madde 7-
 1. Üyelik başvurusu, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına, PartininTüzük ve Programını benimsediğini, siyasî parti üyesi olmasına engel bir halibulunmadığını, giriş ve üyelik aidatını ödemeyi kabul ettiğini belirterek imzalayacağıbir dilekçe ile yapılır. Elektronik ortamda da başvuruda bulunulabilir.
 2. Üyelik başvurusunda bulunmadan Parti organlarında görev alanlar ilemilletvekilliğine, belediye başkanlığına, belediye veya il genel meclisi üyeliğineseçilenler hakkında üyelik işlemi yapılır.
 3. Genel Merkeze, il yönetimine, yurtdışı temsilciliğe, ikametinin dışındaki biryer yönetimine yapılan üyelik başvuruları, ilgili ilçe başkanlığına gönderilir.
 4. Üyelik başvurusu İlçe Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde kararabağlanır, köy ve mahalle esasına göre üyelik kaydı yapılır ve ilgiliye bildirilir. Bu süreiçinde karara bağlanmayan müracaat, kabul edilmiş sayılır. Reddedilen üyelikbaşvurusuna karşı on beş gün içinde bir üst kurul nezdinde itiraz edilebilir.
 5. Parti üyeliğinden istifa edenler yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.
 6. Egemenlik Meclisi, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluüyeleri ile milletvekilliği, il başkanlığı ve il belediye başkanlığı görevlerini yürütmekteiken Parti üyeliğinden istifa edenlerin yeniden üyeliğe kabulü, Egemenlik Meclisi kararı ile olur.
 7. Her üyenin bir tek üyelik kaydı olur. İkameti değişen üye, üyeliğinin naklinitalep edebilir.

Üyeliğin son bulması

Madde 8-
 1. Ölüm, istifa, üyelikle bağdaşmayan bir göreve atanma, başka birpartide görev alma veya başka bir partiye üye olma, üyelik şartlarını haiz olmadığıveya sonradan kaybettiği anlaşılanlar ile üyelikten ihraç edilmiş olma hallerindeüyelik sona erer ve buna ilişkin tespit işlemi yapılarak üyenin kaydı silinir.

Üyelik Yönetmeliği

Madde 9-
 1. Üyelik başvurusu, kabul, hak ve sorumluluklar, itiraz, organlararası yetki uyuşmazlığı, üyeliğin sona ermesi ve benzeri konulardaki ayrıntılarıdüzenlemek üzere yönetmelik çıkarılabilir.
PARTİ TEŞKİLATI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ TEŞKİLATI 

Teşkilat yapısı

Madde 10-
 1. Parti teşkilatı, tabandan Genel Merkezekadar Partiyi meydana getiren tüm üyelerin Partinin amaçlarını ve ilkelerini hayatageçirmek üzere kurdukları yapıdır.
 2. Parti teşkilatı, ülkemizin yönetim yapısına uygun olarak belde, ilçe, il veGenel Merkez teşkilatları ile belediye meclisi, il genel meclisi ve Türkiye Büyük MilletMeclisi partigruplarından oluşur. Ayrıca kadın ve gençlik kolları ile benzeri yankuruluşlar ve yurtdışı temsilcilikler de kurulabilir. 

Teşkilatların organları

Madde 11-
 1. Parti teşkilatının her yönetim düzeyindeki organları aşağıdakişekilde oluşturulur.
 2. Genel Merkez Teşkilatı, Büyük Kongre, Genel Başkan, Egemenlik Meclisi (EM), Merkez Başkanlık Kurulu (MBK) ve Merkez DisiplinKurulundan (MDK),
 3. İl teşkilatı, il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il başkanlık kurulu ve ildisiplin kurulundan,
 4. İlçe teşkilatı, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve ilçe başkanlıkkurulundan,oluşur.
 5. Parti teşkilatını oluşturan gruplar, TBMM Parti Grubu, il genel meclisi partigrubu ve belediye meclisi parti grubudur.
 6. Belde teşkilatı ile yan kuruluşların kuruluşu, organları, görev ve yetkileriyönetmelikle düzenlenir.
 7. Partinin amacına uygun olarak, danışma ve araştırma amaçlı kurullar,komisyonlar ve çalışma grupları kurulabilir.

Yurtdışı temsilcilikler

Madde 12-
 1. Merkez Başkanlık Kurulunun önerisi ve Egemenlik Meclisinin onayı ile vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı, ekonomik vesiyasi ilişkilerimizin ileri düzeyde olduğu ülkelerde ve yerlerde, ulusal ve uluslararasımevzuata uygun olarak yurtdışı temsilcilikleri oluşturulabilir.
Yurtdışı temsilciliklerinin kuruluşu, görevleri, çalışma yöntemleri, Genel Merkezile ilişkileri, denetimleri ve faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmeliklebelirlenir.
MERKEZ TEŞKİLATI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI 

Büyük Kongre

Madde 13-
 1. Büyük Kongre, Partinin en yüksek ve en yetkili organıdır.Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur. Büyük Kongrenin toplanma süresi iki yıldan az üçyıldan fazla olamaz.
 2. Seçimli Büyük Kongrenin yapılacağı yıllar hariç olmak üzere, Büyük Kongre,Parti politika ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere Egemenlik Meclisitarafından belirlenen tarihlerde toplanır. Bu toplantılara seçilmiş ve tabii üyelerdışındaki kişiler de davet edilebilir.
 3. Büyük Kongrenin Kararları partinin her düzeydeki teşkilat organlarını,kurulları ve üyeleri bağlar.
 4. Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı Büyük Kongre üye tamsayısının saltçoğunluğudur.
İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısısağlanamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısıaranmaz. Aksine hüküm yoksa kararlar açık oylamayla ve hazır bulunanların saltçoğunluğuyla alınır.
 1. Seçilmiş üyeler, o ilin çıkardığı toplam milletvekili sayısının iki katı sayıdaolmak üzere il kongreleri tarafından seçilen delegelerdir.
 2. Tabii üyeler, Genel Başkan, Egemenlik Meclisi üyeleri, MerkezDisiplin Kurulu başkan ve üyeleriile Partinin üyesi olan bakan vemilletvekilleridir.
 3. Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla genel başkanlık,Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, Egemenlik Meclisi üyeliği, Merkez Disiplin Kurulu başkan ve üyeliği, büyükşehir ve il belediye başkanlığı ile il genelmeclisi başkanlığı yapmış olanlar ve Egemenlik Meclisi tarafındanbelirlenen diğer kişiler Büyük Kongrenin onur üyesidirler. Bunlar Kongrede sözalabilir, ancak delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.
 4. Büyük Kongrenin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
 5. Genel Başkanı, Egemenlik Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu asılve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
 6. Partinin Tüzük ve Programında değişiklik yapmak.
 7. Partinin kesin hesabını kabul ve Egemenlik Meclisinin ibra etmekveya kesin hesabı reddetmek.
 8. ç) Kanunlar ile Parti Tüzük ve Programı çerçevesinde toplumu ve Devletiilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında, genel nitelikteolmak şartıyla, temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak.
 9. Partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine, böylece hukukivarlığı sona erecek Partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline karar vermek.
 10. Kanun ve Tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Olağan Büyük Kongre ve gündemi

Madde 14-
 1. Olağan Büyük Kongre çağrısı Egemenlik Meclisitarafından yapılır, gündem de Kurul tarafından hazırlanır.
 2. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, çoğunluk sağlanamaz ise ertesi günyapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri de içerecek şekilde Kongre tarihindenen az otuz gün önce ilan edilir ve il başkanlıklarına da yazı ile duyurulur. Güvenlikönlemi alınması için en az yedi gün önce mülkî amirliğe de resmi yazı ile bilgi verilir.
 3. Genel Merkez, seçilmiş ve tabii üyeler belli olacak şekilde, Büyük Kongreüye listesini ve gündemi ikinci fıkrada belirtilen tüm bilgileri de içerecek şekilde. Kongreden on beş gün önce yetkili seçim kuruluna verir. Seçim kurulu tarafındanonaylanarak kesinleşen liste, Büyük Kongrenin üye yoklama cetvelini oluşturur.

Olağanüstü Büyük Kongre

Madde 15-
 1. Büyük Kongre, Genel Başkanın, Egemenlik Meclisinin veya imzaları vegündem önerileri noter onaylı olmak kaydıyla BüyükKongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıyaçağrılır. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve bugündem dışında başka konu görüşülemez. GenelBaşkanlığın, Egemenlik Meclisinin veya Merkez Disiplin Kurulunun herhangi bir sebeple boşalmasıhali dışında, seçimin olağanüstü toplantı sebebi olabilmesi içinGenel Başkanın veyaBüyük Kongre üye tamsayısının salt çoğunluğunun noter onaylı yazılı talebi gerekir.
 2. Birden fazla olsa bile on beş gün içinde verilmiş olmak şartıyla aynı konuyuiçeren olağanüstü kongre talepleri birleştirilir. İmza tarihinden itibaren on beş güniçinde işlem görmüş olağanüstü kongre talebine ait imzalar, daha sonra yapılacakbaşka bir kongre bakımından hüküm ifade etmez.
 3. Şartlara uygun olağanüstü kongre talebi yedi gün içinde ilan edilir ve ilanınbirinci gününden itibaren en geç kırk beş gün içinde toplanır.

Büyük Kongrenin Açılışı ve Kongre Divanı

Madde 16-
 1. Büyük Kongre, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Egemenlik Meclisi üyesi tarafından açılır.
 2. Kongreyi yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadarkâtip üye seçilerek Kongre Divanı oluşturulur.
 3. Kongreyi Divan Başkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlikolması halinde Divan Başkanının katıldığı tarafın oyu kabul edilmiş olur.
 4. Kongre Divanı gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek,düzeni bozanlara karşı gerekirse toplantıdan çıkarmak da dâhil müeyyideuygulamak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir.

Büyük Kongrenin çalışmaları

Madde 17-
 1. Büyük Kongre, çalışmalarını gündem sırasına göre yürütür.
Büyük Kongre açılış başkanlığına veya gündem okunur okunmaz DivanBaşkanlığına iletilmiş olmak şartıyla gündemdeki maddelerin sırasınındeğiştirilmesine veya gündeme yeni madde ilave edilmesine, hazır bulunan üyelerinyüzde beşinin teklifi ve salt çoğunluğun kabulü ile karar verilir.
 1. Kongre Divanının oluşmasından ve gündemin okunmasından sonrakonuşmasını yapmak üzere Genel Başkan kürsüye davet edilir.
 2. Kongre Divanı, Genel Başkanın konuşmasından sonra, varsa gündeminkomisyonların kurulması maddesi gereğince beşer kişiden oluşacak komisyonüyelerinin seçimini açık oylama ile gerçekleştirir. Komisyon üyelerinin en az ikisiseçilmiş üyelerden olur. Her komisyon, çalışmasına, bir başkan, bir sözcü ve birraportör seçerek başlar ve Divanın verdiği süre içinde bitirerek hazırladığı raporuDivan Başkanlığına teslim eder.
 3. Komisyonlar, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kongreüyeleri komisyon çalışmalarına katılıp görüş beyan edebilir. Görüşülüp kabul edilenkomisyon raporları, Büyük Kongre kararı niteliği kazanır.
 4. Egemenlik Meclisi, Büyük Kongre sürecinde lüzum gördüğükonuların kurulacak komisyonlarca Kongre öncesinde incelenerek raporabağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde ilçe, il, merkez ve yan kuruluşları temsiledecek şekilde Büyük Kongre üyesi sıfatını taşıyanlar arasından Merkez Başkanlık Kurulu tarafından beş kişilik komisyon oluşturulur. Hazırlanan raporlarBüyük Kongrede müzakere edilerek oylanır.
 5. Komisyon seçimlerinden sonra Egemenlik Meclisi FaaliyetRaporu ile Hesap Raporu okunur. Bu raporlar ayrı ayrı veya birlikte de müzakereedilebilir. Müzakerelertamamlandıktan sonra Faaliyet Raporu ve Hesap Raporuoylanır. Kabulü halindeEgemenlik Meclisi ibra edilmiş olur.
 6. Faaliyet Raporuna muhalefet şerhi bulunmayan Genel Merkez Egemenlik Merkezi üyesi faaliyet raporu aleyhine; Komisyon raporuna muhalefet şerhibulunmayan komisyon üyesi komisyon raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.
 7. Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya Partipolitikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için,bunların Genel Başkan, Egemenlik Meclisi veya Büyük Kongre üyelerininen az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir.

Büyük Kongrede adaylık ve seçimler

Madde 18-
 1. Büyük Kongrede seçimler gündemin “Kapanış” maddesindenönce yargı gözetim ve denetiminde gizli oy, açık tasnif ilkesine göre yapılır.
 2. Seçimlere geçilmeden önce adaylar tespit edilir. Aday olmayanlarseçilemez.
 3. Genel Başkanlığa aday olabilmek için, Büyük Kongre üye tamsayısının enaz yüzde onunun yazılı önerisi gerekir. Kongre Divanı, yazılı önerge sahiplerininimzalarının doğruluğunu tespit eder. Kongre üyeleri genel başkan adaylarındansadece birisi için imza verebilir. Birden çok genel başkan adayına imza veren üyeDivan Başkanlığı tarafından çağrılır ve hangi aday için imza verdiği tespit edilir.Tespitte bulunulamaması halinde mükerrer imzalar tüm genel başkan adayları içingeçersiz sayılır.
 4. Egemenlik Meclisi asıl üyeleri genel başkan adaylarıtarafından önerilen listeden ve Büyük Kongre üyesinin en az onbeşyazılı önerisi üzerine oluşacak çarşaf listeden seçilir. Ancak üyeler genel başkanadayları listelerinde yer almayan sadece bir adaya imza verebilir. Birden fazla adayaimza veren Büyük Kongre üyesi, Divan Başkanlığı tarafından çağrılır ve hangi adayiçin imza verdiği tespit edilir. Tespitte bulunulamaması halinde mükerrer imzalar tümadaylar için geçersiz sayılır. Genel başkan adayları, listelerinde, kadın ve gençlikkotasını dikkate alarak aday önerirler.
 5. Merkez Disiplin Kuruluna aday olabilmek için genel başkan adayının veyaBüyük Kongre üyesinin en az on beşinin yazılı önerisi gerekir. Ancak üyeler genelbaşkan adayları listelerinde yer almayan sadece bir adaya imza verebilir. Birdenfazla adaya imza veren Büyük Kongre üyesi, Divan Başkanlığı tarafından çağrılır vehangi aday için imza verdiği tespit edilir. Tespitte bulunulamaması halinde mükerrerimzalar tüm adaylar için geçersiz sayılır.
 6. Egemenlik Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri, çarşaf veya blok liste ile yapılacağına, açık oyla Büyük Kongre Üyelerinin salt çoğunluğu karar verebilir.
 7. Bir kişi aynı anda birden fazla göreve aday olamaz ve aday gösterilemez.
Böyle bir durumda, Divan Başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihte bulunmayan adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz.
 1. Egemenlik Meclisi üyelerinin seçimi dördüncü ve altıncı fıkraya göreoluşan listelerden yapılır. Seçilen genel başkan adayının listesi de seçilmiş olur.
Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise beşinci ve altıncı fıkraya göre oluşacak listedenseçilir. Çarşaf liste, aday olunan organlara göre, kadın ve gençlik kotası dikkatealınarak tasnifli şekilde tüm adayların yer aldığı ortak listedir. Çarşaf listedekadın ve gençlik kotasından seçilecek adaylar kendi aralarında tasnifli şekildelistelenir ve en az kaç adaya oy verilmesi gerektiği oy pusulasında belirtilir. Çarşaflistede adaylar, hangi harften başlayacağına dair çekilecek kura ile belirlenen soyadıesasına göre alfabetik olarak sıralanır. Çarşaf liste Kongre Divanı tarafındankesinleştirilir ve Seçim Kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Oylama,seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır. Oy pusulasında,seçilecek sayıdan fazla ya da seçilecek üye sayısının yüzde yetmişinden azişaretlenmiş bölüm geçersizdir. Adayların aldıkları oy sırasına göre genel sıralamayapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenleryedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında Seçim Kurulu tarafından adçekmeyoluyla sıra tespit edilir. Çarşaf listeden yeteri kadar Egemenlik Meclisiüyesi seçilememesi halinde eksik kalan üyeler seçilen genel başkan adayınınlistesindeki adaylardan tamamlanır. Seçilenlerin tespitinde kadın ve gençlik kotasınauyulur. Yeterli sayıda aday olmaması veya seçilecek sayıda oy alınamamasınedeniyle kadın ve gençlik kotalarının doldurulamaması halinde çarşaf listenin genelkısmından yeterli oy alanlar arasından aldıkları oy sırasına göre sayı tamamlanır.
 1. Büyük Kongrede Genel Başkan seçimi ile diğer tüm seçimler aynı andayapılır. Genel Başkan oy pusulası ile çarşaf liste oy pusulası ayrı zarfa konulur veayrı sandığa atılır.
 2. Seçimlerde geçerli oyların onda birinden az oy alanlar, kotakapsamındakiler dâhil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.
 3. Seçim Kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile Kongreye ait bütün tutanakve belgeler, Kongre Divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak.
Divan Başkanı tarafından dizin listesi ekinde Genel Başkana tevdi olunur.
 1. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına karşı,tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde Seçim Kurulu Başkanına itirazedilebilir. Hâkimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise belirleyeceğigünde Kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır. Çoğunluksağlanamazsa Büyük Kongre çağrı kararında belirtilen günde yapılacak Kongrekatılanlarla toplanır.
 2. Tüzüğün, aday ve organ seçimlerine ilişkin 47 inci maddesinin bu maddeyeaykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de uygulanır.
 3. Büyük Kongre ile ilgili diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

Genel Başkan

Madde 19-
 1. Genel Başkan Partideki en yetkili kişi ve Partinin yasaltemsilcisidir.
 2. Genel Başkan, Büyük Kongrece, bir sonraki olağan Büyük Kongreye kadargörev yapmak üzere gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk ikioylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş sayılır.
 3. İlk olağan BüyükKongreden başlamak üzere en çok iki genel seçim dönemi Genel Başkanlık yapabilir.
Bu süredolduğunda Genel Başkanın görevi yapılacak ilk seçimli Büyük Kongreye kadardevam eder.
 1. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile Parti adına dava açma vedavada husumet yetkisi, Genel Başkana veya kendi adına görevlendireceği Merkez Başkanlık Kurulu üye veya üyelerine aittir.
 2. Genel Başkan, Egemenlik Meclisi ile Merkez BaşkanlıkKurulunun tabiibaşkanıdır.
 3. Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Büyük Kongretoplanıncaya kadar, Egemenlik Meclisi Partiyi temsil yetkisini kendiiçinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırk beş gün içerisinde BüyükKongreyi toplantıya çağırır.
 4. Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere Genel BaşkanYardımcılarından birini görevlendirir.
 5. Genel Başkan, çeşitli alanlarda bilgi, tecrübe ve uzmanlık sahibi olan kişileridanışman olarak görevlendirebilir.
 6. Genel Başkan, danışma ve araştırma amaçlı kurullar, komisyonlar veçalışma grupları oluşturabilir.
 7. Genel Başkan, Egemenlik Meclisi ve partili üyelerden yeteri kadar Genel Başkan Yardımcısı atayabilir.
 8. Parti işlerini düzenleyen iç yönetmelikleri yürürlüğe koymak.

Egemenlik Meclisi

Madde 20-
 1. Büyük Kongreden sonra Partinin en yüksek karar ve yönetimorganı olanEgemenlik Meclisi, Genel Başkan ile Büyük Kongretarafından gizli oyla seçilen yetmiş asıl, otuzbeş yedek üyeden oluşur.
Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek üye, Genel Başkan tarafındandavet edilir.
 1. Egemenlik Meclisi en az iki ayda bir olağan olarak toplanır.Kurul ilk toplantısında bu toplantıların yer ve tarihlerini karara bağlar. GenelBaşkanın yokluğunda, toplantılara belirlediği genel başkan yardımcısı başkanlıkeder.
 2. Egemenlik Meclisi, kanun ve Tüzüğün öngördüğü özel çoğunlukhükümleri dışında, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıyakatılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kural açık oylama yapılmasıdır, ancakgerekli görülen hallerde gizli oylama kararı alınabilir. Açık oylamada eşitlik halindeGenel Başkanın katıldığı tarafın oyu kabul edilmiş sayılır. Gizli oylamada eşitlikhalinde, oylama tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise oylama bir sonrakitoplantıyaertelenir. Bir sonraki toplantıda da eşitlik bozulmazsa, öneri reddedilmiş sayılır.
 3. Egemenlik Meclisi toplantılarına Genel Başkanın aynı zamandaTBMM Grup Başkanıolmadığı hallerde Partinin TBMM Grup Başkanı, GrupBaşkanvekillerinden biri, kurulmasıhalinde Genel Merkez Kadın Kolu ve GenelMerkez Gençlik Kolu Başkanları da katılabilir, söz alabilir ve önerilerde bulunabilir,ancak oy kullanamazlar.
 4. Toplantıların gündemi ile görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç günönceden üyelere gönderilir. Melis üyelerinin her biri gündem teklifinde bulunabilir.
 5. Peş peşe üç kez veya bir yıl içinde dört kez özürsüz olarak toplantılarakatılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Bu durumun Kurulca tespitinden sonra üyeliğinboşalmasına ilişkin hükümler uygulanır.
 6. Meclis, Genel Başkanın veya Egemenlik Meclisi üyetamsayısının dörtte birinin talep etmesi halinde, önerilen gündemle olağanüstütoplanır. Toplantıda önerilen gündem dışında görüşme yapılamaz.
 7. Egemenlik Meclisinin çalışma usul ve esasları yönetmelikledüzenlenir.

Egemenlik Meclisinin görev ve yetkileri

Madde 21-
 1. Egemenlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
 2. Parti Tüzük ve Programı ile Büyük Kongre kararlarını uygulamak,uygulatmak, Partinin bütün teşkilatını uyum içinde ve etkili bir şekilde çalışması içingerekli tedbirleri alarak koordinasyonu sağlamak.
 3. Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde,
Partinin hukuki varlığına son verilmesi ve Tüzük ve Programın değiştirilmesidışındaki bütün kararları almak.
 1. Merkez Başkanlık Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunu ve kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak Büyük Kongreye sunmak, yıllık bütçeyi ve bilançoyuonaylamak.
 2. Merkez Başkanlık Kurulunca hazırlanan Büyük Kongre gündemini inceleyip karara bağlamak.
 3. Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve stratejilerinibelirlemek, Seçim beyannamelerini inceleyip karara bağlamak, Partinin seçimçalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek.
 4. İl ve ilçe kongrelerinin seçilmiş delegelerinin sayısını, Tüzükte öngörülenazami sınırı aşmamak üzere il ve ilçe bazında belirlemek.
 5. Partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak,uygulamak ve uygulatmak.
 6. Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında Parti görüşünü belirlemek, bugörüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması halinde TBMM PartiGrubu ile ortak toplantılar yapmak.
 7. Merkez Başkanlık Kurulu ile Egemenlik Meclisi üyelerininve diğer Parti kurullarının sunduğu raporları, önerileri ve tasarıları görüşüp kararabağlamak.
 8. Partinin kanunlar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini kararabağlamak.
 9. Genel Başkanın ya da Merkez Başkanlık Kurulunun önerisi üzerinedisiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlamak.
Partinin her türlü malî işlerini yürütmek üzere bir genel muhasip belirleyerekyetkilendirmek.
 1. İlgili mevzuat ve Tüzük çerçevesinde herhangi bir merkez organının görevve yetki alanına giren konular dışındaki her türlü konuda kararlar almak.

Merkez Başkanlık Kurulu

Madde 22-
 1. Merkez Başkanlık Kurulu Genel Başkan, Genel BaşkanYardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM Grup Başkanvekillerinden birininkatılımından meydana gelir. Genel Başkanın milletvekili olmadığı durumlarda KurulaTBMM Parti Grup Başkanı da katılır.
 2. Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri, Egemenlik Meclisi ve partili üyelerden Genel Başkan tarafından atanır.
 3. Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekili dışındakiMerkez Başkanlık Kurulu üyeleri kısmen veya tamamen, Genel Başkan tarafından değiştirilebilir.
 4. İstifa edenveya bu maddenin yedinci fıkrası gereği boşalan üyeyerine, ikinci fıkra hükmüne göre yeni üye atanır.
 5. Merkez Başkanlık Kurulu en az onbeş günde bir kez üyetamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.Genel Başkanın yokluğunda belirlediği genel başkan yardımcısı Kurul toplantılarınabaşkanlık eder.Toplantılarının gün ve saatini ilk toplantısında belirler.
 6. Gerekli görülen yerlerde teşkilat kurmak, kaldırmak, kanun ve Tüzük kurallarına uygun olarak çalışmayan teşkilatları görevlerinden almak ve yerine geçici kurullar atamak.
 7. Merkez Başkanlık Kurulu üyelerinden, yürütme erkinde bir göreveatananların Kurul üyeliği sona erer.
 8. Seçimlere katılıp katılmama kararı ile seçimlerde kanun ve Tüzük kurallarına göre aday tespiti yöntemini belirleyen kararları almak, merkez adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları belirlemek.

Merkez Başkanlık Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 23-
 1. Merkez Başkanlık Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 2. Büyük Kongre ve Egemenlik Meclisi kararlarını uygulamak;Partinin ilkeleri, amaçları ve programı doğrultusunda tüm çalışmaları yürütmek.
 3. Egemenlik Meclisinin gündemini hazırlamak.
 4. Partinin Genel Merkez, TBMM Grubu ve tüm teşkilat kademeleri arasındauyum, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 5. Hükümet, diğer partiler, çeşitli resmî veya sivil toplum örgütleri veuluslararası kuruluşlar ile olan ilişkileri düzenlemek, geliştirmek, bu konularda gereklitüm kararları almak.
 6. Genel Merkez organları hariç tüm teşkilat kuruluş işlemlerini yürütmek; üyelikkütüklerini tutmak, il, ilçe ve belde teşkilatlarının olağan ve olağanüstü kongrelerinizamanında yaptırmak.
 7. Partinin yıllık bütçesini ve kesin hesabını hazırlayarak Egemenlik Meclisinin onayına sunmak ve kabul edilen bütçeyi uygulamak; süresiiçinde Genel Başkan adınaAnayasa Mahkemesine ve Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığına göndermek.
 8. Partinin faaliyet raporu ile uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını,Büyük Kongreye sunulmak üzere Egemenlik Meclisinin onayınasunmak.
 9. İhtiyaca göre, taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıt aracı satın almak, satmak,devir ve trampaetmek.
 10. Yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Egemenlik Meclisinesunmak.
 11. Toplanacak ilk Egemenlik Meclisine sunulmak kaydıyla, zorunluhallerde gerekli her türlü karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.
 12. Merkez Başkanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikledüzenlenir. Genel başkan yardımcıları arasında görev dağılımı, aralarındaki iş birliği ve koordinasyon Genel Başkan tarafından yayınlanacak genelge ile düzenlenir.

Genel Sekreter

Madde 24-
 1. GenelSekreterin görev alanı ve görev tanımları, Genel Başkanın önerisi üzerine Egemenlik Meclisi tarafından belirlenir.

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 25-
 1. Merkez Disiplin Kurulu Partinin en üst disiplin kuruludur. BüyükKongre tarafından gizli oyla seçilen yedi asıl ve üç yedek üyeden meydana gelir.

Siyasi Etik Kurulu

Madde 26-
 1. Siyasi Etik KuruluGenel Başkan tarafından belirlenen beşüyeden meydana gelir. Etik Kurulun görev süresi Büyük Kongredönemidir.
 2. Kurul üyeleri yükseköğretim mezunukişilerarasından seçilir.
 3. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla birbaşkan seçer.
 4. Siyasi Etik Kurulu Partinin bütün işleyiş ve faaliyetlerini Partininamaç ve ilkeleri, parti içi demokrasi ve etik değerler bakımından izler, değerlendirirve rapor hazırlar. Kurulun bu doğrultuda hazırlayacağı raporda yer alan önerilerEgemenlik Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak görüşülür.
 5. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından hazırlanacak yönetmeliklebelirlenir. 

Uzlaşma Kurulu

Madde 27-
 1. Parti içinde, üyeler ileteşkilat ve üyeler arasında çıkan uyuşmazlıkları disiplin mekanizmalarını harekete geçirmeden çözüme kavuşturmak üzere Egemenlik Meclisi tarafından seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan Uzlaşma Kurulu, İlçe düzeyindeki her türlüuyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak üzereil yönetim kurulu tarafından seçilen İlUzlaşma Kurulu kurulur.
 2. İl teşkilatının organları arasındaki uyuşmazlıkları görüşüp karara bağlamayaGenel Merkez Uzlaşma Kurulu, ilçe düzeyindeki her türlü uyuşmazlıklariçin ise İlUzlaşma Kurulu yetkilidir.
 3. Uzlaşma Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarıyönetmelikledüzenlenir.
İL TEŞKİLATI

BEŞİNCİ BÖLÜM

İL TEŞKİLATI 

İl Kongresi

Madde 28-
 1. İl Kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden meydana gelir; İlBaşkanını, İl YönetimKurulunun ve İl Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini ve iliBüyük Kongrede temsil edecek delegeleri seçer.

İl Kongresinin delegeleri

Madde 29-
 1. İl Kongresi, ilçe kongreleri tarafından gizli oyla seçilmiş en fazlaaltıyüz delege ile tabii delegelerden meydana gelir.
İlçe kongrelerinden, ilk kongresine seçilen delegeler altı yüzü geçemez. Seçilmiş üyeler belirlenirken öncelikle her ilçeye üç delege kontenjanı verilir. Kalan delege sayısı partinin son genel seçimde o ilde almış olduğu toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı o ile bağlı her ilçede alınmış olan oy ile çarpılır. Çıkan sayı ve tahsis olunan sayının toplamı ilgili ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur.
 1. İlin partili milletvekilleri, partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile ilyönetim ve il disiplin kurulu başkan ve asıl üyeleri İl Kongresinin tabii delegesidirler.
 2. Geçici il yönetim ve il disiplin kurulu başkan ve üyeleri İl Kongresinekatılabilir ancak delege sıfatı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

İl Başkanı

Madde 30-
 1. İl Başkanı, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İl teşkilatınınbaşı ve temsilcisi olarak il yönetim kurulu ile birlikte Partinin il düzeyindekifaaliyetlerini planlamak, koordineetmek, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İlBaşkanı, bu görevlerin gerektirdiği yetkileri de kullanır. 

İl Yönetim Kurulu

Madde 31-
 1. İl Yönetim Kurulu, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve İlBaşkanı dâhil toplam nüfusu 500.000’e kadar olan illerde yirmi, 500.001 – 3.000.000olan illerde otuz, 3.000.000’dan fazla olan illerde kırk üyeden oluşur, yarısı kadar dayedek üye seçimi yapılır.

İl Başkanlık Kurulu

Madde 32-
 1. İl Başkanlık Kurulu, İl Başkanının başkanlığında, yönetmeliktebelirlenecek sayıda İl Başkanının İl Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği veher biri için ayrı ayrı yapılacak gizli oyla İl Yönetim Kurulu tarafından seçilecek ilbaşkan yardımcılarından meydana gelir.
 2. İl Başkanlık Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, aralarındaki iş birliği vekoordinasyon İl Başkanıtarafından sağlanır.
 3. İl Başkanlık Kurulu, İl Başkanının başkanlığında, üye tamsayısının saltçoğunluğu ile toplanır ve Tüzüğün istisna hükümleri dışında katılanların saltçoğunluğu ile karar alır.
 4. İl Başkanlık Kurulu, İl Yönetim Kurulunca alınmış kararların uygulanmasınıve verilen görevlerin yürütülmesini sağlar. İl Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, İlBaşkanının tevdi ettiği diğer işleri yapar.
 5. Tüzüğün 22 ve 23’üncü maddelerinin hükümleri, İl Başkanlık Kuruluhakkında da uygulanır.
İLÇE TEŞKİLATI

ALTINCI BÖLÜM

İLÇE TEŞKİLATI 

İlçe Kongresi

Madde 33-
 1. İlçe Kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden meydana gelir; İlçeBaşkanını, İlçe YönetimKurulunun asıl ve yedek üyelerini ve il kongresinde ilçeyitemsil edecek delegeleri seçer. 

İlçe Kongresinin delegeleri

Madde 34-
 1. İlçe Kongresi, gizli oyla seçilmiş en çok dörtyüz delege ile tabiidelegelerden meydana gelir. İlçeye kayıtlı üye sayısı o ilçe için belirlenen seçilmişdelege sayısından az ise üyelerin tamamı İlçe Kongresi delegesi sayılır. İlçeye kayıtlıüye sayısı o ilçe için belirlenmiş seçilmiş delege sayısından fazla ise İlçe Kongresininseçilmiş delegeleri Partinin ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde son genelseçimde aldığı oy sayısı esas alınmak suretiyle her mahalle ve köye verilecekkontenjana göre belirlenir. Asıl delege sayısının yarısı kadar yedekdelege seçilir.Henüz genel seçime girilmeyen hallerde kayıtlı üye sayısı esas alınır. Köy vemahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesi gereken oranın altında ise budurumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle birleştirilerek delegeçıkarması sağlanabilir. Delege dağılımında eksiklikler veya fazlalıklar delegetahsisinden sonra artan nüfus büyüklüğüne göre yapılan sıralama ile giderilir.
 2. Birinci fıkraya göre İlçe Yönetim Kurulu tarafından kongreden en az üç ayönce tespit edilecek delege dağılım listesi İl Yönetim Kurulunun onayına sunulur veonayı müteakip ilan edilir. İlan edilen delege listesine on gün içinde yapılacakitirazları İl Yönetim Kurulu kesin olarak karara bağlar.
 3. İlçe Kongresinin tabii delegeleri İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulunun asılüyeleri, partili İlçe Belediye Başkanı, ilçeye bağlı beldelerin partili belediyebaşkanlarıdır. Büyükşehir olmayan illerin partili belediye başkanları merkez ilçekongresinin tabii delegesidir.
 4. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri İlçe Kongresine katılabilir,ancak delege sıfatı olmayanlar oy kullanamazlar.

İlçe Kongresi delegelerinin seçimi

Madde 35-
 1. İlçe Kongresi delegelerinin seçimi İlçe Yönetim Kurulu tarafındandüzenlenecek kongre takvimine ve köy ve mahalle esasına göre gerçekleştirilir. İlçebaşkanlığı, delege seçimlerini Tüzük hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmeküzere Parti üyeleri arasından uygun gördüklerine görev verebilir.
 2. İlçe Yönetim Kurulu, her köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listesini,Genel Merkez üye kayıtlarını esas alarak ayrı ayrı hazırlayıp köy ve mahalletemsilcisine, köy ve mahalle temsilcisi yok ise görevlendireceği bir üyeye gönderir.Bu listeler, delege seçiminden en az on beş gün önce İlçe Başkanlığı ile ilçeye bağlıköy ve mahallelerde uygun bir yerde askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. İlandadelege seçiminin nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı, seçimi yapabilmek içinyapılacak yoklama ile toplantı için kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alanüyelerin salt çoğunluğunun aranacağı, salt çoğunluğun iki saat sonra dasağlanamaması halinde mevcut üyelerin katılımı ile yapılacağı da belirtilir. Listelerinaskıya çıkarıldığı, delege seçimi yapılana kadar askıda kaldığı ve askıdan indirildiğitarihleri de içerecek şekilde mahallinde düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.
 3. Kayıtlı üye olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı haldelistede ismi bulunan kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren beş gün içinde İlçeYönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir.
 4. İtirazlar İlçe Yönetim Kurulunda iki gün içinde görüşülerek karara bağlanır.İtiraz haklı bulunursa listede gerekli düzeltme yapılır. İtiraz iki gün içinde görüşülmezveya reddedilirse itirazda bulunan, itirazını iki gün içinde İl Başkanlık Kurulunailetebilir. İlBaşkanlık Kurulunun vereceği karar kesin ve bağlayıcıdır. İl BaşkanlıkKurulu itirazı haklı bulursa kararının gereği yapılır.
 5. Delege seçimlerinde gizli oy ve açık tasnif ilkesi uygulanır. Tasnif sonucunugösteren tutanak düzenlenerek İlçe Yönetim Kuruluna teslim edilir. Tüzüğün 49’uncumaddesinde yazılı esaslar, delege seçimleri hakkında da uygulanır.
 6. Delege seçimlerine karşı seçimden itibaren üç gün içinde yapılacak itirazlarıiki gün içinde görüşüp kesin olarak karara bağlamaya İl Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İlçe Başkanı

Madde 36-
 1. İlçe Başkanı, İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İlçeteşkilatının başı ve temsilcisi olarak İlçe Yönetim Kurulu ile birlikte Partinin ilçedüzeyindeki faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemeklegörevlidir. İlçe Başkanı, bu görevlerin gerektirdiği yetkileri de kullanır. 

İlçe Yönetim Kurulu

Madde 37-
 1. İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilenve İlçe Başkanı hariç toplam nüfusu 50.000’e kadar olan ilçelerde on dört, 50.001 –200.000 olan ilçelerde yirmi, 200.000’den fazla olan ilçelerde otuz üyedenmeydana gelir yarısı kadar da yedek üyeseçilir. 

İlçe Başkanlık Kurulu

Madde 38-
 1. İlçe Başkanlık Kurulu İlçe Başkanı ile yönetmelikte belirlenensayıda İlçe Başkanının İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği ve her biriiçin ayrı ayrı yapılacak gizli oyla İlçeYönetim Kurulu tarafından seçilecek ilçe başkanyardımcılarından meydana gelir.
 2. İlçe Başkanlık Kurulu üyeleri arasındaki işbölümü İlçe Başkanı tarafındanyapılır.
 3. İlçe Başkanlık Kurulu, İlçe Başkanının başkanlığında, üye tam sayısının saltçoğunluğu ile toplanır ve Tüzüğün istisna hükümleri dışında katılanların saltçoğunluğu ile karar alır.
 4. İlçe Başkanlık Kurulu, İlçe Yönetim Kurulunca alınmış kararlarınuygulanmasını sağlar, İlçe Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, İlçe Başkanınıntevdi ettiği diğer işleri yapar.
BELDE TEŞKİLATI

YEDİNCİ BÖLÜM

BELDE TEŞKİLATI 

Belde Teşkilatı

Madde 39-
 1. İl ve ilçe merkezleri dışında belediye olan yerlerde ilçeteşkilatına bağlı olarak çalışmak üzere belde teşkilatı kurulabilir.
 2. Belde teşkilatı, belde başkanı ve en az beş, en çok on üyeden oluşan beldeyönetim kurulundan oluşur.
 3. Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi, çalışma yöntemleri,görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.
İL VE İLÇE KONGRELERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İL VE İLÇE KONGRELERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİ 

Kongrelerin görev ve yetkileri

Madde 40-
 1. Her düzeydeki teşkilatın en üst ve en yetkili karar ve denetimorganı olan Kongre, ilgili teşkilat yönetim organının faaliyet, hesap ve ibrasınıngörüşüldüğü, yeni yönetim organlarının ve üst kademe delegelerinin seçildiğikuruldur. Kongrelerde Tüzük veProgram çerçevesinde yerel ve genel her türlühizmet ve faaliyet hakkında görüşmeler yapılabilir, kararlar alınabilir. Görüşmelerdesöz istemeleri halinde üst kademeyetkililerine ve ilin milletvekillerine öncelik tanınır;söz isteyenlere sırasına göre söz verilir. Faaliyet ve hesap raporunda karşı oy yazısıolmayan yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine konuşmak için söz alamaz vekonuşamaz. İbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.

İl ve ilçe kongrelerinin takvimi, delege seçimleri ve gündemi

Madde 41-
 1. İl ve ilçelerin olağan kongreleri için süre iki yıldan az üç yıldanfazla olamaz. İl ve ilçe kongrelerinin olağan kongre takvimi, Büyük Kongreninyapılmasından önce tamamlanacak şekilde, Egemenlik Meclisitarafından kararlaştırılır. Egemenlik Meclisinin yetki vermesi vebelirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla bağlı ilçe kongrelerinin takvimini İlYönetim Kurulu belirleyebilir.
 2. İl ve ilçe kongrelerinde, üst teşkilat kongresi için seçilmesi gereken sayıdaasıl, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Kongre delegeliği, Partiüyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devameder.
 3. Delege seçimlerinde kanun ve Tüzük hükümlerine aykırılık tespit edilmişolması halinde Merkez Başkanlık Kurulu ilçe, il ve büyük kongre delegeseçimlerini, kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, üye tamsayısınınüçte iki çoğunluğunun oyu ile karar verebilir.
 4. Kongre gündemleri, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Üst teşkilatınilettiği konuların alt teşkilatın kongre gündemine alınması zorunludur. Kongrededivanın oluşması ve gündemin okunmasına kadar hazır bulunan delegelerin en azbeşte biri tarafından imzalanmış yeni gündem maddesi önerileri müzakereye açılır veoylama sonucuna göre işlem yapılır.

Delege listesinin onaylanması ve ilanı

Madde 42-
 1. Kongrelerin seçilmiş ve tabii delegeler listesi il ve ilçebaşkanlıkları tarafından kongreden en az on beş gün önce iki nüsha olarak yetkiliseçim kurulu başkanlığına teslim edilir. Bu listeye gündem ile kongrenin yapılacağıyer, gün ve saati, çoğunluk olmamasıhalinde ertesi gün yapılacak ikinci toplantıyailişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, teşkilat merkezinde ilanedilir ve üyelerin internet erişimine açılır.
 2. Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan liste ve ekleri, kongreden yedigün önce ilgili teşkilat binasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. İlan edilenlisteye olabilecek itirazlara ilişkin işlemler ile listenin kesinleşmesi Siyasi PartilerKanunundaki hükümlere göre sonuçlandırılır.

İl ve ilçe kongrelerinin ilanı

Madde 43-
 1. İlgili teşkilat yönetim kurulu kongre gününden en az on beş günönce gündemi, kongrenin yapılacağı yeri, gün ve saatini, yeterli çoğunluksağlanamadığı takdirde ikinci toplantının gündemi ile hangi gün, yer ve saatteyapılacağını alışılmış yöntemlerle ilan eder; internet üzerinden de duyurur. Ayrıcakongre gün ve yeri, güvenlik tedbirleri yönünden resmî yazı ile toplantı günündenyedi gün önce mahallin mülkî amirliğine bildirilir.
 2. Kongrenin güvenli, düzenli ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesi içintüm önlemler alınır. 

Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 44-
 1. Kongreler, seçilmiş ve tabii delegeler toplamının salt çoğunluğuile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıkatılanlarla yapılır. Kararlar, Tüzüğün istisna hükümleri dışında, oylamayakatılanların salt çoğunluğu ile alınır. Nisap aranmaksızın yapılan toplantılarda kararyeter sayısı katılanların üçte ikisidir. 

Kongre Divanı

Madde 45-
 1. Toplantı yeter sayısının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalarsayılmak suretiyle ilgili teşkilat yetkilisi ve en az iki delegenin imzasını taşıyan birtutanakla tespit edilir ve Kongre ilgili teşkilat başkanı veya görevlendireceği yönetimkurulu üyesi tarafından açılır.
 2. Divan Başkanlığı için tek aday var ise açık oylama yapılır, birden fazla adayolması halinde Divan Başkanının nasıl seçileceğine Kongre üyeleri karar verir. DivanBaşkanına yardım etmek üzere bir divan başkan yardımcısı ile ihtiyaca göre üç veyabeş kâtip üyenin seçilmesiyle divanın oluşumu tamamlanmış olur.
 3. Kongreyi, Divan Başkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlikolması halinde Divan Başkanının katıldığı taraf oylamayı kazanmış sayılır. Kongreninkanun ve Tüzüğe uygun olarak, huzur ve sükûnet içinde yürütülmesi için, gerekliönlemleri almak, düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağıdüzenlemek Kongre Divanının yetki ve görevidir.
 4. Divan Başkanı, Siyasi Partiler Kanununun dördüncü kısmında tanımlananyasaklara aykırı hareket eden ve konuşma yapan herkese derhal müdahale edereksalondan çıkarmak dâhil toplantıya ara vermek, dinleyici sıralarını boşaltmak gibigerekli tüm önlemleri alır. Bu önlemler delegelerin oy kullanma hakkını kullanmasınıengellememelidir.
 5. Kongre tamamlandığında düzenlenen kongre tutanağının bir nüshası veekleri Divan Başkanı tarafından ilgili teşkilat başkanına, bir nüshası da üst kademeyönetimine tevdi edilir. 

Kongrelerde adaylık ve seçimler

Madde 46-
 1. Kongrelerde Başkanlık Divanı, seçimler için adaylıkbaşvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini, ilan edilen süre dolduktansonra yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini, süre dolduğu zaman sürenindolduğunu, adaylıktan çekilme ve itiraz süresini ayrı ayrı ilan eder.
 2. Partili her üye, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya adaygösterilebilir. Ancak belde, ilçe veya il başkanlığına adaylık başvurusu, o kongredeoy kullanma hakkına sahip delege tamsayısının en az yüzde beşinin DivanBaşkanlığı tarafından onaylanmış yazılı isteği ile yapılır. Yüzde beşin hesabındakesirli sayılar tama yükseltilir.
 3. Adaylık başvurularının her biri veriliş sırasına göre okunmak suretiyleKongre Genel Kurulunun bilgisine sunulur.
 4. Bir kongre döneminde, alt teşkilatın kongresi tarafından teşkilatın zorunluveya ihtiyarî organlarından birine seçilen üyeler, aynı kongre döneminde üst teşkilatorganlarına aday olamaz ve aday gösterilemez.
 5. Adaylıktan yazılı çekilme beyanları, Divan tarafından kimlik tespiti iletutanağa geçirilir, itirazlar da karara bağlanarak adaylıklar kesinleştirilir ve listeonaylanır. Kesinleşmiş adaylar ad okunmak suretiyle duyurulur ve liste salondauygun yerlere asılarak ilan edilir.Adaylıkların kesinleşmesinden ve onaylı listeninSeçim Kuruluna tesliminden sonra yapılacak yazılı çekilme başvuruları sayımdökümde dikkate alınmaz, bunlardan seçilmiş olan varsa istifa etmiş sayılır.
 6. Kongrelerde gündemin seçim maddesine gelindiğinde Divan, görevi yetkilive görevliSeçim Kuruluna devreder.
 7. İl, ilçe ve belde kongrelerinde bütün seçimler birlikte yapılır.
 8. İl ve ilçe yönetim kurulu asıl üyelerinin yarısı il ve ilçe başkan adaylarıtarafından önerilen listeden, kalan yarısı ise il ve ilçe kongre üyesinin en az onununyazılı önerisi üzerine oluşacak çarşaf listeden seçilir. Ancak üyeler il ve ilçe başkanadayları listelerinde yer almayan sadece bir adaya imza verebilir. Birden fazla adayaimza veren kongre üyesi, Divan Başkanlığı tarafından çağrılır ve hangi aday içinimza verdiği tespit edilir. Tespitte bulunulamaması halinde mükerrer imzalar tümadaylar için geçersiz sayılır. İl ve ilçe başkan adayları listelerinde kadın ve gençlikkotasını dikkate alarak aday önerirler ve dilerlerse il ve ilçe yönetim kurulu üyesayısının yarısından daha fazla da adaygösterebilirler.
 9. İl Disiplin Kuruluna aday olabilmek için il başkanı adayının veya il kongreüyesinin en az onunun yazılı önerisi gerekir. Ancak üyeler il başkan adaylarılistelerinde yer almayan sadece bir adaya imza verebilir. Birden fazla adaya imzaveren il kongre üyesi, DivanBaşkanlığı tarafından çağrılır ve hangi aday için imzaverdiği tespit edilir. Tespitte bulunulamaması halinde mükerrer imzalar tüm adaylariçin geçersiz sayılır.
 10. Bir kişi aynı anda birden fazla göreve aday olamaz ve aday gösterilemez.Böyle bir durumda, Divan Başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir.Tercihte bulunmayan adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz.
 11. İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin seçimi sekizinci fıkraya göre oluşanlistelerden yapılır. Seçilen il ve ilçe başkan adayının listesi de seçilmiş olur. Seçilen ilve ilçe başkan adayının il ve ilçe yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazla adayönermiş olması halinde üyeler il ve ilçe yönetim kurulu üye sayısının yarısı kadaradayın karşısındaki kutuyu işaretlemek suretiyle seçimini yapar. İl ve ilçe yönetimkurulu asıl üyelerinin yarısı ile yedek üyeler il ve ilçe kongre üyesinin en az onununyazılı önerisi üzerine oluşacak çarşaf listeden, İl Disiplin Kurulu üyeleri isedokuzuncu fıkraya göre oluşacak çarşaf listeden seçilir. Çarşaf liste, aday olunanorganlara göre, kadın ve gençlik kotası dikkate alınarak tasnifli şekilde tüm adaylarınyer aldığı tek ve ortak listedir. Çarşaf listede kadın ve gençlik kotasından seçilecekadaylar kendi aralarında tasnifli şekilde listelenir ve en az kaç adaya oy verilmesigerektiği oy pusulasında belirtilir. Çarşaf listede adaylar, hangi harften başlayacağınadair çekilecek kura ile belirlenen soyadı esasına göre alfabetik olarak sıralanır.Çarşaf liste Kongre Divanı tarafından kesinleştirilir ve Seçim Kuruluncamühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Oylama, seçilecek sayıda adayın adınınyanına işaret konularak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek sayıdan fazla ya daseçilecek üye sayısının yüzde yetmişinden az işaretlenmiş bölüm geçersizdir.Adayların aldıkları oy sırasına göre genel sıralama yapılarak asıl ve yedek üyelerbelirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşitoy alanlar arasında Seçim Kurulu tarafından adçekme yoluyla sıra tespit edilir.Çarşaf listeden yeteri kadar il ve ilçe yönetim kurulu üyesi seçilememesi halindeeksik kalan üyeler seçilen il ve ilçe başkan adayının listesindeki adaylardantamamlanır. Seçilenlerin tespitinde kadın ve gençlik kotasına uyulur. Yeterli sayıdaaday olmaması veya seçilecek sayıda oy alınamaması nedeniyle kadın ve gençlikkotalarının doldurulamaması halinde çarşaf listenin genel kısmından yeterli oyalanlardan aldıkları oy sırasına göre sayı tamamlanır.
 12. Seçimlerde geçerli oyların onda birinden az oy alanlar, kotakapsamındakiler dâhil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.
 13. Aralarında birinci ve ikinci derece kan veya sıhrî hısımlığı bulunanlar ileeşler, bir kongre döneminde aynı yer teşkilat ve yan kuruluş kurullarına vebaşkanlıklarına seçilemezler.
 14. Bu madde hükümlerine aykırı olarak organlara üye veya kongre delegesiolarak seçilmiş olanların görevlerine Merkez Başkanlık Kurulu kararıyla sonverilir. 

Kongrelerde oy kullanma şekli

Madde 47-
 1. Kesinleşmiş delege listesinde ismi olmayan delegeler oykullanamaz.
 2. Delege, resmî nitelikli bir belge ile veya resimli ve mühürlü üye kimlik kartıile kimliğini ispat ettikten ve delege listesinde isminin karşısındaki yeri imzaladıktansonra oyunu bizzat kullanır.
 3. Oylar, oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanınca verilen, Kurultarafından mühürlenmiş adayları gösterir listelerde gerekli işaretlemeler yapıldıktansonra zarfa konularak sandığa atılması suretiyle kullanılır. Bu işlem bittikten sonradelegenin ikinci imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.
 4. Oyunu kendi kullanamayacak derecede Engelliler, sandık alanında bulunan akrabalarından, yoksa delegelerdenbirinin yardımıyla oy kullanabilir. Bir delege birden fazla engelliye yardım edemez. 

Seçimlere itiraz

Madde 48-
 1. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanaklarındüzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ve buitiraz üzerine verilecek kararailişkin konular Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göregerçekleştirilir. 

Tutanakların gönderilmesi

Madde 49-
 1. Her ilçe başkanı, Kongre Divan Başkanı tarafından kendisinetevdi edilecek ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarınıgösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş isesonuçlandıktan hemen sonra Genel Merkeze gönderilmek üzere il başkanlığınateslim eder. İl başkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı işlemi üst makam nezdindeyapar.
 2. İl ve ilçe başkanları, ayrıca Tüzüğün 78’inci maddesinde belirtilen ilçe, il veyan kuruluş teşkilat organları ile ilgili resmî bildirimleri en geç on beş gün içinde mülkîmakamlara da yaparlar. Beldelere ilişkin tüm bildirimler, beldenin bağlı olduğu ilçebaşkanlığınca yapılır. 

Olağanüstü Kongre

Madde 50-
 1. İl ve ilçe kongreleri, EgemenlikMeclisinin kararıveya ilgili teşkilat kongre delege tamsayısının beşte birinin noter onaylı yazılı isteğiile olağanüstü toplanır. Bu takdirde ilgili yönetim kurulunun gerekli hazırlıklarıyaparak durumun tebliğinden itibaren kırk beş gün içinde olağanüstü kongreyitoplaması zorunludur.
 2. Olağanüstü toplantının gündemi karar veya talep yazısında belirtilir, bunundışında başka bir konu gündeme alınamaz ve görüşülemez.
 3. İlgili teşkilat başkanı, yönetim kurulu ve üst kademe delege seçimlerininyenilenmesine ilişkin olağanüstü kongre talebinin beldelerle ilgili olması halinde ilyönetim kurulunun, ilçe veya il ile ilgili olması halinde ise Egemenlik Meclisinin onayı gereklidir. 

Alt teşkilatın üst kongrede temsili

Madde 51-
 1. Kongre tarihinin yetkili makam tarafından belirlenmiş olmasınarağmen kendi kongresini yapmamış olan belde, ilçe veya il teşkilatı, üst kademekongresinde delege ile temsil olunamaz. 
İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN İLKELER

DOKUZUNCU BÖLÜM

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN İLKELER 

Toplantı ve karar sayısı

Madde 52-
 1. İl ve ilçe yönetim kurullarının olağan toplantıları en az on beşgünde bir olmak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Kararlar, Tüzüğünistisna hükümleri dışında katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olmasıhalinde başkanın katıldığı tarafın oyu kabul edilmiş sayılır. Kurullar ilk toplantılarındabundan sonraki toplantıların yer, gün ve saatini tespit eder. Toplantılar herhangi birçağrıya gerek olmadan belirtilen gün ve saatte yapılır.
 2. İl ve ilçe yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tamsayısınınüçte birinin gündem önerisini de içeren talebi halinde olağanüstü toplanır. Toplantıdaönerilen gündem dışında başka bir konu görüşülemez.
 3. Kararlar karar defterine yazılır veya bilgisayar çıktısı alınarak bu deftereyapıştırılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar,bunu belirtmekle yetinebilecekleri gibi muhalefet gerekçelerini de yazarakimzalayabilirler.
 4. Olağanüstü toplantılar da dâhil yönetim kurulu toplantılarına üst üste üçveya bir yıl içinde dört kez özürsüz olarak katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifaetmiş sayılır.

Partinin temsili

Madde 53-
 1. İl, ilçe ve belde başkanları bu sıfatla başında bulundukları Partiteşkilatını temsil ederler. Kendi teşkilatlarının hesap işlerine ait belgeleri, sayman üyeile birlikte imza ederler. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının görev ve yetkileri

Madde 54-
 1. İl ve ilçe yönetim kurulları, sorumlu oldukları konulardakigörevlerini anayasa, kanun ve Parti Tüzük ve Programı ile amaç ve ilkelerine uygunolarak yerine getirir ve Tüzüğün verdiği yetkileri kullanır. Büyük Kongre ve üstmakamlar tarafından alınan kararlara ve genel stratejiye uygun olarak Partininbaşarısı için bütün güçleriyle çalışır.
 2. Kongrelerle ilgili tüm hazırlıklar ile seçim kurullarına veya idarî makamlarayapılacak bütün bildirimler ilgili teşkilat başkanı tarafından veya onun talimatıdoğrultusunda gerçekleştirilir.
 3. İl Yönetim Kurulları tarafından beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan İlUzlaşma Kurulu üyelerini seçerler. 

Başkanlık ve üyeliklerin boşalması

Madde 55-
 1. İl veya ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin hep birlikteistifa etmeleri halinde ilgili teşkilatın geçici yönetim kurulu Merkez Başkanlık Kurulu tarafından atama suretiyle oluşturulur. Bu Kurul seçimle gelen yönetimkurulunun tüm hak ve yetkilerini kullanır.
 2. İl veya ilçe yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma meydana gelmesihalinde boşalan üyelikler sıradaki yedeklerin çağrılmasıyla doldurulur. Yedeklerinkatılımından sonra da üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamıyorsa kurulunvarlığı sona ermiş sayılır ve birinci fıkraya göre geçici kurul oluşturulur.
 3. İl veya ilçe başkanının görevden uzaklaştırılması veya başkanlığın herhangibir nedenle boşalması hallerinde, kalan süreyi tamamlamak üzere Merkez Başkanlık Kurulu tarafından başkan ataması yapılır.

Görevden uzaklaştırma

Madde 56-
 1. Aşağıda belirtilen hususlardan birinin meydana gelmesi halindeMerkez Başkanlık Kurulu, il ve ilçe başkanı ile yönetim kurullarını kısmen veyatamamen görevden uzaklaştırmaya yetkilidir. Belde başkan ve yönetimi hakkındaaynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır.
 2. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulmasıgerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin iyikorunamaması, istendiğinde ibraz edilememesi, kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmışolması, muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkeze gönderilmemişolması.
 3. Organlara seçilenlerin bilgilerinin süresi içinde mülkî amirliğe gönderilmemişolması.
 4. Ülke ve Parti çıkarlarına aykırı tutum ve davranışlar sergilenmesi, partiüyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması. 

Görevden uzaklaştırma usul ve esasları

Madde 57-
 1. Kısmen veya tamamen görevden uzaklaştırma talebi, belde başkanı veya belde yönetim kurulu hakkında ilçe yönetim kurulu tarafından il yönetim kuruluna, ilçebaşkanı veya ilçe yönetim kurulu hakkında ise il yönetim kurulu tarafından, il başkanıveya il yönetim kurulu hakkında ise Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından Merkez Başkanlık Kuruluna iletilir.
 2. Merkez Başkanlık Kurulu56’ncı maddede sayılan sebeplerle il ve ilçebaşkanları ile yönetim kurullarını resen, kısmen veya tamamen görevdenuzaklaştırabilir.
 3. Görevden uzaklaştırma talebine dair kurul kararlarının Siyasi PartilerKanunundaki istisnalar dışında, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oylaalınmış, konuyla ilgili delillerin eksiksiz olarak toplanmış ve bu delillerindeğerlendirilmesi sonucunda gerekçeli bir rapor da düzenlenmiş olması gerekir.
 4. İl Yönetim Kurulu ile Merkez Başkanlık Kurulu, kendilerine ulaşangörevden uzaklaştırma taleplerini karara bağlamadan önce, gerekli görürlerse ayrıbir inceleme de yaptırabilirler.
 5. Asıl ve yedek üyeleri ile birlikte yönetim kurullarının tamamının görevdenuzaklaştırılması halinde, aynı kararla veya makul bir süre içinde geçici yönetimkurulu oluşturulur. Sadece başkan veya yönetim kurulunun kısmen görevdenuzaklaştırılması halinde boşalan üyelik, Tüzüğün 55’inci maddesine göre doldurulur.
 6. Görevden uzaklaştırma kararlarına karşı yargı yoluna başvurmak, kararınyürütülmesini durdurmaz. 

Geçici kurullar oluşturulması halinde olağanüstü kongre

Madde 58-
 1. Geçici yönetim kurulunun göreve başlamasından itibaren otuzgün içinde ilçe kongresi, kırk beş gün içinde ise il kongresi toplanarak yeni yönetimkurulunu seçer. Yeni delege seçimi yapılmış değilse, kongre eski delegelerletoplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresi, ilgili teşkilatınolağan kongresine kadar devam eder.
 2. Bu maddeye göre toplanacak kongre, teşkilatın olağan kongre takvimineuygun zaman dilimi içinde kalıyorsa, olağan kongre gündemiyle toplanır.
PARTİ GRUPLARI

ONUNCU BÖLÜM

PARTİ GRUPLARI 

TBMM Parti Grubu

Madde 59-
 1. Partili milletvekilleri Siyasi Partiler Kanununda öngörülen sayıyaulaştığında TBMMParti Grubu oluşturulur ve kuruluşu Genel Başkan tarafındanTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.
 2. Grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, grubuoluşturan milletvekilleri tarafından Grup İç Yönetmeliği hazırlanır ve yürürlüğegirebilmesi için milletvekili tamsayısının salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesigerekir. Bu şekilde hazırlanan iç yönetmelik, Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına gönderilir. Grup İçYönetmeliğine, Parti Tüzük ve Programına aykırıhükümler konulamaz.
 3. Genel Başkan milletvekili ise TBMM Parti Grubunun da başkanıdır. Aksidurumda Grup Başkanı üyeler tarafından Gurup İç Yönetmeliği hükümlerine göreseçilir.
 4. Grup Genel Kurulunda seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ilişkin bağlayıcınitelikteki oylamalar gizli oyla yapılır.
 5. Genel Başkanın milletvekili olmaması nedeniyle TBMM Parti Grubutarafından seçilen Grup Başkanı ile grup başkanvekilleri, Grup Yönetim Kurulu veGrup Disiplin Kurulu üyeleri için yapılacak seçimler çarşaf liste usulüyle yapılır. Herbir milletvekili aday olabileceği gibi, en az beş milletvekili tarafından da adaygösterilebilir.
 6. TBMM Parti Grubu, Parti Tüzük ve Programı ile Büyük Kongre ve GenelMerkez Yönetim Kurulu kararlarıyla belirlenen Parti politikalarını, Türkiye BüyükMillet Meclisi çalışmaları yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, Grup İç Yönetmeliğiçerçevesindeçalışır.
 7. Partili milletvekilleri, yasama çalışmalarında, Parti Tüzük ve Programı ileBüyük Kongre ve Egemenlik Meclisi kararları doğrultusunda çalışmak,Grup Genel Kurulu ve GrupYönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve desteklemekleyükümlüdürler. Geçerlimazeretleri olmadıkça TBMM Genel Kuruluna, komisyon vegrup toplantılarına düzenli olarak katılırlar.
 8. TBMM’de grubun bulunmaması halinde partili milletvekilleri Partinin geneltutumunu ilgilendiren ya da Genel Başkanın gerekli gördüğü konularda toplanarakortak tutum belirler. Aralarındaki işbirliğinin ve görev bölümünün kurallarını GenelBaşkana danışarak tespit ederler. 

Belediye Meclisi Parti Grubu ve İl Genel Meclisi Parti Grubu

Madde 60-
 1. Belediye meclisi ve il genel meclisindeki partili üyeler en az üçerkişi olduklarında, Belediye Meclisi Parti Grubu ve İl Genel Meclisi Parti Grubunuoluştururlar. Partili belediye başkanı, Belediye Meclisi Parti Grubunun doğal üyesidir.
 2. Belediye Meclisi Parti Grubu ile İl Genel Meclisi Parti Grubu üyeleriaralarından bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter seçerler.
 3. İl Başkanı il teşkilatı ile Belediye Meclisi Parti Grubu ve İl Genel Meclisi PartiGrubu arasındaki koordinasyonu sağlar. Aynı görev ilçe ve belde düzeyinde Parti ilçeve belde başkanı tarafından sağlanır.
 4. Belediye Meclisi Parti Grubu ile İl Genel Meclisi Parti Grubu üyeleri Partininilkelerine, Tüzük ve Programına, Seçim Beyannamesine, Büyük Kongre ve kendikongreleri ilegruplarının kararlarına uymakla yükümlüdürler.
 5. Belediye başkanlarının kanunlardan kaynaklanan görevleri konusundabağlayıcı grup kararı alınamaz.
 6. Belediye ve il genel meclisi parti gruplarının çalışma usulleri gruplartarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
DİSİPLİN İŞLEMLERİ

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

Disiplin kurulları

Madde 61-
 1. Disiplin cezası verme görev ve yetkisi disiplin kurullarına aittir.Bir söz veya eylemin yargı organlarının görev alanına girmesi, ilgili hakkında disiplinhükümlerinin yürütülmesine engel olmaz.
 2. Parti disiplin kurulları şunlardır:
 3. Merkez Disiplin Kurulu
 4. TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu
 5. Ortak Disiplin Kurulu
 6. İl Disiplin Kurulu 

Disiplin kurullarına ilişkin ortak hükümler

Madde 62-
 1. Disiplin suçu Kanuna, Parti Tüzüğüne, Programına,yönetmeliklerine aykırı; Parti üyeliği ile bağdaşmayan, Parti içinde birlik, huzur veuyumlu çalışma ortamını bozan; Partiye zarar veren söz veya eylemlerdir. Bu sözveya eylemleri sebebiyle;
 2. Genel Başkan, Kurucu üyeler, Egemenlik Meclisi üyeleri, MerkezDisiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, kadın ve gençlik kolları genel başkanları ilemerkez yönetim kurulu üyeleri, partili büyükşehir belediye başkanları ve Parti üyeliğidevam eden TBMM eski üyeleri ile hükümet eski üyelerine Egemenlik Meclisinin istemi üzerine Merkez DisiplinKurulu,
 3. TBMM Parti Grubu üyelerine, Partiden geçici veya kesin ihraçlarınıgerektiren söz veya eylemleri sebebiyle TBMM Grup Yönetim Kurulunun istemiüzerine Ortak Disiplin Kurulu; bunlar dışında kalan bağlayıcı grup kararlarına, Grupİç Yönetmeliğine, grup disiplinine, aykırı ya da göreviyle bağdaşmayan söz veyaeylemleri sebebiyle Grup Yönetim Kurulunun istemi üzerine TBMM Parti GrupDisiplin Kurulu,
 4. İl başkanları, il yönetim kurulunun asıl üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve asılüyeleri, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve yan kuruluşların ilbaşkanlarına Merkez Başkanlık Kurulunun istemi üzerine Merkez DisiplinKurulu,
 5. Yukarıda sayılanlar dışında kalan görevliler ve üyelere il yönetim kurulununistemi üzerine il disiplin kurulu,disiplin cezası vermeye yetkili ve görevlidir.
 6. Acele hallerde Merkez Başkanlık Kurulu, il yönetim kurullarınıntedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplinkuruluna sevk edebilir.
 7. İl yönetim kurulları, ilçelerden gelen dosyalar ve üyelerden gelen şikâyetlerleilgili olarak başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde karar verir. Bu süreiçerisinde karar verilmemesi durumunda istek reddedilmiş sayılır. Bu durumda ilçeyönetim kurulu ya da şikâyetçi yedi gün içerisinde Merkez Başkanlık Kurulunaitiraz edebilir.
 8. Disiplin kuruluna sevk kararı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.Sevke yetkili kurul, karardan önce ilgilisini dinleyip gerek gördüğü inceleme vearaştırmaları, görevlendireceği üye veya üyeleri vasıtasıyla yaptırabilir. İhbar veyaşikâyet eden sevke yetkili kurulun üyesi ise, konuyla ilgili toplantı ve müzakerelerekatılamaz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez.
 9. Disiplin kuruluna sevk kararlarının, isnat olunan söz veya eylem ileuygulanması istenen disiplin cezasını belirtir şekilde gerekçeli olması zorunludur.
 10. Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı on güniçinde yapılan itirazlar üzerine ve bu maddenin yedinci fıkrası gereği gönderilendisiplin dosyalarını ikinci derece disiplin kurulu olarak inceledikten sonra, lehte veyaaleyhte bozulmasına, bozmanın niteliğine göre gerekli olan cezayı tayin etmeye,değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. İtiraz üzerine verilen kararlarkesindir.
 11. İl disiplin kurulu tarafından verilen ihraç kararına karşı itiraz edilmemiş olsabile, ildisiplin kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası, incelenmek üzere onbeş gün içindeMerkez Disiplin Kuruluna gönderilir. Çıkarma kararı, Merkez DisiplinKurulunun onayından sonra kesinleşir.
 12. Disiplin kurullarının kendi başkan ve üyeleri, kendileri hakkındakisoruşturmada, müzakere ve kararlara katılamazlar. Bu durumda olanların yerinesadece o işlemlere mahsus olmak üzere sırasıyla yedek üye alınır.
 13. Disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaları en geç otuz gün içindegerekçeli olarak karara bağlar ve kararlar en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.Disiplin kurulları, öngörülen süre içinde sonuçlandırılamayacak disiplin dosyaları içingerekçesini belirterek dosyayı sevk eden organdan ek süre isteyebilir. Verilecek eksüre otuz günden uzun olamaz. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde disiplinsoruşturması düşer.
 14. Partili milletvekilinin TBMM Parti Grubu üyeliğinden kesin olarakçıkarılması, Partiden çıkarılmayı ve Partiden kesin olarak çıkarılması da TBMM PartiGrubu üyeliğindençıkarılmayı gerektirir.
 15. Partili milletvekiline verilen TBMM Parti Grubundan geçici olarak çıkarılmacezası,ceza süresince Gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir.
 16. Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınanhakları kullanamazlar, faaliyetine katılamayacağı Parti organlarına hiçbir teklifyapamaz ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı ay süre ile Parti organlarınaseçilemezler. Geçici çıkarma cezasının uygulanması süresince kişinin, PartiTüzüğüne, Programına, Partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcıkararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 17. Disiplin kurulları üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır vehazır bulunanların çoğunluğuyla karar verir. Ancak partiden kesin çıkarma cezalarıiçin üye tamsayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.
 18. Disiplin kuruluna sevk edilen partili, yazılı veya sözlü savunma hakkınasahiptir. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihindenbaşlamak üzere on beş gündür. Ancak, seçimlerde veya herkesin gözü önündeaçıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür. Yazılısavunma veren sözlü savunma talebinde de bulunabilir. Savunma süresini geçirenlersavunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kurulubaşkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bucezanın istenmesine sebep olan söz veya eylemler açıkça gösterilir.
 19. Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan organ ve mercilerinkararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında, her kademedekikongrelerde görüşme yapılamaz ve bu konularda karar alınamaz.
 20. Hakkında Partiden veya Gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilenparti üyesi, bu cezaya karşı, disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veyadisiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, Parti Tüzüğüneve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, Parti itirazyollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün içindenihai kararı veren merciin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir.
 21. Disiplin kurulları, seçilmelerini takiben en yaşlı üye başkanlığında yapacağıilk toplantısında gizli oylama ile kendi asıl üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter seçerek kurulun başkanlık divanını oluşturur.
 22. Disiplin kurulu üyeleri ile Parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz,kendilerine Partidenhiçbir gelir sağlanamaz; kongre delegelikleri, TBMM Grupüyeliği, belediye ve il genel meclisi üyelikleri hariç hiçbir organda görev alamazlar.Eşler ile birinci ve ikinci derece kan ve sıhrî hısımlar, aynı disiplin kurulunda birliktegörev alamaz, bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara katılamazlar. Partili hiçbir üye,aynı zaman birden fazla disiplin kurulunda üyelik yapamaz.
 23. Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek üye, kurulbaşkanıtarafından göreve davet edilerek kurul üyeliği tamamlanır.
 24. Günü ve zamanı belli olan toplantılara, haklı mazeret olmaksızın üst üsteüç kez veya bir yıl içinde dört kez katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmişsayılır ve yerine yedek üye davet edilir.
 25. Disiplin kurulları sevk evrakında isnat edilen söz veya eylem ve önerilenceza ile bağlı olarak kararlarını verirler. Sevk evrakında önerilen cezadan daha ağırbir ceza veremezler. Gerek görmeleri halinde soruşturmayı genişletir ve tanıkdinleyebilirler.
 26. Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile Parti organlarına seçilemezler,seçilmiş iseler görevden alınırlar.
 27. Disiplin soruşturması işlemlerindeki tebligat, üyenin Parti kütüğünde yazılıadresine yapılır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilir. Bu adrese tebligat yapılamazsa tebligat kanunundaki usul ve esaslar geçerlidir.
 28. Teşkilat birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak veisteklerini sürelerinde cevaplamak zorundadır.
 29. Üyenin hakkındaki disiplin soruşturması devam ederken parti üyeliğindenistifa etmesi halinde disiplin soruşturması durdurulur. İstifa eden üyenin yenidenüyelik başvurusunda bulunması halinde hakkındaki soruşturma kaldığı yerdendevam eder. Ancak üye hakkındaki disiplin soruşturması kesin hükme bağlanıncayakadar parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamaz.
 30. Disiplin işlerine ilişkin diğer bütün konular yönetmelikle düzenlenir. 

Tedbir

Madde 63-
 1. Kesin çıkarma veya geçici çıkarma talebi ile disiplin kurulunagönderen organ, tedbir niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Budurumda dosya üç gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve bu süre içindekarar ilgiliye tebliğ edilir.
 2. Tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, tedbirin kaldırılması isteği iletebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde görevli disiplin kuruluna başvurabilir. Bu istekyedi gün içinde karara bağlanır. İlgiliye kesin çıkarma veya geçici çıkarmacezasından başka bir ceza verilir yahut hiç ceza verilmezse görevden uzaklaştırmatedbiri derhal kaldırılır.
 3. İl disiplin kurullarının tedbirle ilgili kararlarına karşı Merkez Disiplin Kurulunaüç gün içinde itiraz edilebilir. Merkez Disiplin Kurulu, tedbire itirazla ilgili başvuruları,kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde karara bağlar.
 4. Haklarında tedbir kararı olan üyeler, üyelikten doğan haklarınıkullanamazlar. Tedbir nedeniyle görevinden uzaklaştırılan üyenin hakkındaki hükümkesinleşinceye kadar, yerine yedek üye çağrılmaz.

TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu

Madde 64-
 1. TBMM Grup Disiplin Kurulu, Parti TBMM Grubunun, GrupYönetim Kuruluna ilişkin usul ve esaslara göre kendi üyeleri arasından gizli oylaseçeceği beş asıl ve üç yedek üyeden meydana gelir. Kurulun iki asıl ve bir yedeküyesi hukukçular arasından seçilir.
 2. TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu, Grup üyelerinin Partiden geçici veya kesinihracını gerekli kılan söz veya eylemlerin dışında kalan, Tüzükte yazılı ve TBMMParti Grup İç Yönetmeliğinde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve kesinolarak karara bağlar.
 3. Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla, milletvekilleri hakkında yapılacakdisiplin soruşturmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı gerektiren diğer haller,verilecek disiplin cezaları ve kesinleşme halleri, Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. 

Ortak Disiplin Kurulu

Madde 65-
 1. Ortak Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM PartiGrup Disiplin Kurulunun birlikte toplanmasından oluşan kuruldur. Merkez DisiplinKurulu başkanı, başkanvekili ve sekreteri, bu Kurulun başkanlık divanını oluşturur.
 2. Ortak Disiplin Kurulu, Partili milletvekillerinin Partiden geçici veya kesinihraçlarını gerektiren söz veya eylemleri hakkında disiplin soruşturması yapar vekesin olarak karar verir. TBMM Parti Grup Disiplin Kurulunun Partili milletvekillerihakkında verdiği disiplin cezalarına karşı itirazlar da Ortak Disiplin Kurulu tarafındankesin olarak karara bağlanır.
 3. Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna ilişkin çalışmausul ve esasları, Ortak Disiplin Kurulu için de geçerlidir. 

İl Disiplin Kurulu

Madde 66-
 1. İl Disiplin Kurulu İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilen beş asılve üç yedek üyeden oluşur. Yeteri kadar hukukçu üye bulunması halinde il disiplinkurullarına asıl ve yedek üye olarak hukukçu üyeler seçilir. 

Disiplin suçları ve cezaları

Madde 67-
 1. Disiplin cezaları şunlardır:
  1. Uyarma
  2. Kınama
  3. Geçici çıkarma
  4. Kesin çıkarma
 2. Uyarma cezası partilinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesi olup uyarmacezasını gerektiren söz ve eylemler şunlardır:
 3. Yetkili organlarca davetli olduğu toplantılara mazeret beyan etme gereğiduymaksızın katılmamak,
 4. Durumu müsait olduğu halde taahhüt ettiği aidatını ödememek veya geçödemek,
 5. Yetkili organlarca verilen görevleri titizlikle yerine getirmemek, ihmal etmek,ifası konusunda lakayt davranışlar sergilemek,
 6. Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında basın yoluyla incitici beyanlardabulunmak,
 7. Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücüsözler söylemek,sövmek,
 8. Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,
 9. Tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak,
 10. Partinin amacına ve özüne aykırı olmasa bile yetkili organların bilgisi ve izniolmadan açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak,
 11. Parti kademelerinin uyum ve işbirliğini sarsıcı tutum ve davranışlardabulunmak.
 12. Kınama cezası partilinin kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi olupkınama cezasını gerektiren söz ve eylemler şunlardır:
 13. Yetkili organlarca verilmiş Parti görevini kabul etmemek veya yapmamak,
 14. Parti içinde ve Parti faaliyetlerinde kişisel çıkarı gözetir tutumlar sergilemek,
 15. Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmakkaydıyla, Partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veyamalzemenin ihmal sonucu kaybına neden olmak,
 16. Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası gerektiren eylemlerinden ötürü uyarmacezası ile cezalandırılmış olmak,
 17. Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
 18. Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, Parti çalışmalarını zorlaştırıcıeylem ve davranışlarda bulunmak,
 19. Haklı bir sebebi olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,
 20. Disiplin kurullarının incelemelerini zorlaştırmak, Merkez Disiplin Kurulunungörevleriyle ilgili taleplerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmemek,
 21. Partiye ait ya da Parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleriusulsüzce kullanmak,
 22. Büyük Kongrede ve kongrelerde (ve danışma kurullarında) disiplinkurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşmeyapmak, karar almak,
 23. Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
 24. Geçici çıkarma cezası söz veya eylemin niteliğine göre partilinin üç aydanaz altı aydan çok olmamak üzere Parti veya Grup çalışmalarına katılmasınınyasaklanması, Partideki görevinin sona ermesi ve Parti üyeliğinin ceza süresinceaskıya alınması olup geçici çıkarma cezasını gerektiren söz ve eylemler şunlardır:
  1. Partinin ve Parti organlarının toplantılarında saklı kalması gereken konularıve kararları, sebebi ne olursa olsun açıklamak,
  2. Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira,karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,
  3. Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmakkaydıyla, partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veyamalzemeyi kasıtlı olarak kaybetmek veya görevden ayrılma halinde teslim etmektenkaçınmak ve bu konuda ısrarlı davranmak,
  4. Bir yıl içinde iki defa kınama cezası gerektiren eylemleri nedeniyle yetkilidisiplin kurulunca cezalandırılmış olmak,
  5. Yan kuruluş başkanlarının, yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantılarınakatılımlarını engellemek veya eşgüdüm ve denetim yetkisini yan kuruluşlarınvarlığından beklenen faydayı yok edici tarzda kullanmak,
  6. Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine belli görevler verilmiş gibidavranmak ve çalışmak,
  7. Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultudaaçıklamalarda bulunmak,
  8. Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, Parti düzeninibozmak, çalışmaları aksatmak,
  9. Parti organlarında alınan kararları ve yapılan müzakereleri yetkili olmadığıhalde basına ve televizyonlara aktarmak,
  10. Yetkisi olmadan partiler arası temaslar yapmak,
  11. Yetkili olmadığı halde Parti adına beyanatlar vermek,
  12. Görevi icabı kendisine teslim edilmiş evrakı istendiğinde vermektenkaçınmak,
  13. Partiyi şahsi çıkarlarına alet etmek, Parti nüfuzunu kötüye kullanmak,
  14. TBMM Genel Kurulunda veya kulislerde Grup kararları, Egemenlik Meclisi veya Merkez Başkanlık Kurulu kararları aleyhinde konuşmayapmak, belediye meclislerinde belediye başkanının veya icraatlarının aleyhindekonuşmak ve diğer üyeleri aleyhte tahrik etmek.
 25. Kesin çıkarma cezası Partilinin Parti kaydının ve Parti ile olan tümilişkilerinin sona erdirilmesi olup kesin çıkarma cezasını gerektiren söz ve eylemlerşunlardır:
  1. Partinin Tüzük ve Programına aykırı hareket etmek, Partinin amaç veilkelerine ters düşen yazılı ve sözlü beyanda veya faaliyette bulunmak, neşriyatyapmak veya yaptırmak bu hususları tahrik ve teşvik etmek,
  2. Büyük Kongre, Egemenlik Meclisi, Merkez Başkanlık Kurulu, TBMM Grubu, İl veİlçe Yönetim Kurulu, Belediye ve İl Genel Meclisi Grubukararlarının aksine ve ruhunaaykırı davranış, söz ve yazı ile beyanda bulunmak,neşriyat yapmak, yaptırmak bunu tahrik ve teşvik etmek,
  3. Demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normlarınaaykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerdebulunmak,
  4. Milletin ülkesi ve devletiyle olan birliğine ve bölünmez bütünlüğüne zararverici faaliyetler içinde olmak, TürkiyeCumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve SiyasiPartiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan esaslara aykırı eylem veya işlemdebulunmak,
  5. Siyasi Partiler Kanununa göre Parti üyeliğine engel bir fiilden dolayı kesinmahkûmiyetine rağmen Partiden istifa etmemekte direnmek,
  6. Yetki ve görevini kötüye kullanarak Partinin resmi kayıtları üzerinde tahrifatyapmak veya belgeleri yok etmek,
  7. Parti mal ve parasını zimmetine geçirmek, özel işlerinde kullanmak,
  8. Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarınatesir etmek,Parti içi ve dışı seçimlerde hile veya sahtecilik yapmak,
  9. Parti yöneticileri, üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçlarıile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçükdüşürücü beyanlarda bulunmak,
  10. Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyettebulunmak, aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzatcanlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, kamuoyuönünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak,
  11. Geçici ihraç cezasıyla cezalandırılmış olmasına karşın, aynı cezayı gerektirenyeni bir fiil işlemiş olmak,
  12. Parti yöneticileri ve üyelerine karşı şiddet uygulamak,
  13. Parti çalışmalarında, özellikle Büyük Kongre ve kongrelerde üyelere vegörevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek ya da önlemek,
  14. Seçimlerde, Partiden olur almadan bağımsız aday olmak, diğer Partilerinveya bağımsız adayların propagandalarını yapmak yahut Parti adayları aleyhineçalışmak,
  15. Partiyi ve Parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak, Partili olmayı nüfuzsayarak kötüye kullanmak,
  16. Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum vedavranışlarda bulunmak,
  17. Parti kayıt ve defterlerini gizlemek, bozmak, değiştirmek; görevi devirsırasında bunları teslim etmemek,
  18. Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıdabulunmak,
  19. Büyük Kongre, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarınınkanun, Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak,bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışındaher türlü engelleyici davranıştabulunmak,
  20. Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek. 

Tekrar ve zamanaşımı

Madde 68-
 1. Bir üye aynı cezayı gerektiren bir suçu iki yıl içinde tekrar işlersecezası her defasında artırılarak verilir.
 2. Disiplin suçunun, basın yayın organları ya da sosyal medya araçlarıylaişlenmesi halindeeylemin ağırlığına göre bir üst cezayı gerektiren hükümuygulanabilir.
 3. Üyenin amacını aşan bir davranışta bulunmuş olması, samimi bir pişmanlıkgöstermesi, bir daha disiplin suçu işlemeyeceğine dair kanaat hâsıl etmesi gibihafifletici sebeplerle bir alt ceza verilebilir.
 4. Disiplin cezasını gerektiren söz veya eylemlerin öğrenilmesinden itibaren ikiay, söz veya eylemlerin meydana gelmesinden itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplinsoruşturması yapılamaz, disiplin cezası verilemez.
SEÇİMLER VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ONİKİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLER VE ADAYLIK İŞLEMLERİ 

Seçimlerle ilgili genel yetki

Madde 69-
 1. Partinin herhangi bir seçime katılmasına, kısmen katılmasınaveya katılmamasına, milletvekili seçimlerinde seçimlere katılma yeterliliği taşıyansiyasî partiler ile ittifak yaparak seçime katılmaya, ittifak protokolünü onaylamayaveya ittifaktan vazgeçmeye, milletvekili seçimine katılma şartlarını taşıdığı haldeseçime katılmayan bir partiye üye olan kişinin Parti listesinden aday gösterilmesineMerkez Başkanlık Kurulu karar verir, Egemenlik Meclisi salt çoğunlukla onaylar. Kısmî katılım veya hiçkatılmama kararının üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğu ile alınmış olmasıgerekir.
 2. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği içinadaylık başvuru tarihleri, adaylık için başvuranlardan ücret alınıp alınmayacağı,alınacak miktar, başvuruda istenilecek dokümanlar, başvuruların nereye yapılacağıve il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin görev yaptıkları illerdenaday olmak istemeleri halinde istifalarına ilişkin hususlar Merkez Başkanlık Kurulunca kararlaştırılır, Egemenlik Meclisi tarafındansalt çoğunluğuyla onaylanır ve ilan edilir.
 3. Merkez Başkanlık Kurulu, müteakip maddelerde düzenlenen seçimeilişkin tüm konularda gerekli kararları almak, düzenlemeleri yapmak, talimatlarıvermek ve sonuçları izlemekle yetkili ve görevlidir.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının tespiti

Madde 70-
 1. Cumhurbaşkanı adayı önseçim, aday yoklaması veya merkezyoklaması usullerinden biriyle; milletvekili adayları ise bu usullerden biri veyabirkaçının birlikte uygulanması ile tespit edilir. Milletvekili adaylarının en az yüzdeellisinin tespit ve sıralama işlemi için önseçim veya aday yoklaması yapılır.
Milletvekili seçiminde önseçim ve aday yoklaması usulleri ile aday tespit ve sıralamaişlemi yapılan yerlerde, TBMM toplam üye sayısının yüzde beşini aşmamak üzereilini, seçim çevresini ve liste sırasını önseçim veya aday yoklamasından önceYüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartıyla merkez adayı gösterilebilir.
 1. Önseçim, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usul ve esaslara göre, o seçimçevresinde Partiye kayıtlı bütün üyelerin, önseçim seçmeni olarak, yargı gözetim vedenetimi altında, gizli oy, açık tasnif esasına göre adayları ve liste sıralamasınıbelirlemeleridir.
 2. Bir seçim çevresinde aday tespit ve sıralama işleminin aday yoklamasıusulü ile yapılmasının kabul edilmesi halinde, bu seçim çevresinde adayyoklamasında seçmen olacak kişiler, Egemenlik Meclisi tarafındanbelirlenir. Aday yoklaması Siyasi PartilerKanununda yazılı usul ve esaslara göreseçim kurullarınca yapılır.
 3. Bir seçim çevresinde aday tespit ve sıralama işleminin merkez yoklamasıusulü ile yapılmasının kabul edilmesi halinde, bu seçim çevresinde adaylar vesıralama işlemiMerkez Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir, Egemenlik Meclisinin salt çoğunluğu ile onaylanır.
 4. Bir kimse aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde önseçime veyaaday yoklamasına katılamaz.
 5. Önseçim veya aday yoklaması ile belirlenmiş aday listelerinde istifa, ölümve kısmî iptal gibi nedenlerle boşalma olması halinde, boşluk liste sonunakaydırılarak en çok oy almış liste dışı aday listeye dâhil edilir. Merkez yoklamasıusulü ile yapılan listelerde meydana gelenboşluk, liste kaydırması yapılmadanboşalan sıranın doldurulmasıyla tamamlanır.
 6. Önseçim veya aday yoklaması, tümden veya seçim çevresi ölçeğinde en azüçte bir oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıkları Merkez Başkanlık Kurulu belirler, Egemenlik Meclisi salt çoğunlukla onaylar.
 7. Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra Merkez Başkanlık Kurulutarafından adaylar hakkında yasal gereklilikler ve yönetmelikle belirlenecek kriterlereuygunluk açısından ön inceleme yapılarak değerlendirmeye alınacakları gösteriröneri listesihazırlanır. Merkez Başkanlık Kurulu, bu liste üzerinde gerekliincelemeyi yaparak önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecekaday adaylarını seçim çevresi esasına göre belirler.
 8. Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz. Ancak seçimi kazananadayların üyelik kaydı yapılır.
 9. Millet vekili adayları belirlemelerinde; aday yoklaması, merkez yoklaması ve ön seçim usullerinden her üçünde de Merkez Başkanlık Kurulu karar verir, tümü üzerinde Egemenlik Meclisi salt çoğunlukla onaylar. 

Mahallî idare seçimlerinde adaylık tespit işlemleri

Madde 71-
 1. Mahallî idare seçimleri için adaylar önseçim, aday yoklaması vemerkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçı ile tespit edilebilir. Büyükşehir, il veilçe belediye başkan adaylarının her birinin en az yüzde ellisi ile belde belediyebaşkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve il genel meclisi üyesi adaylarıönseçim usulüyle; kalanları ise önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıusullerinden biri veya birkaçı ile Merkez Başkanlık Kurulu tarafından verilecekkararla tespit edilir. Önseçim ve aday yoklaması usulleri ile aday tespit ve sıralamaişlemi yapılan yerlerde, bu usullerle belirlenecek adayların yüzde beşini aşmamaküzere ilini, seçim çevresini ve liste sırasını önseçim veya adayyoklamasından önceYüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartıyla merkez adayı göstermeye Merkez Başkanlık Kurulu yetkilidir.
 2. Mahallî idare önseçiminde önseçim çevresi belde belediye başkanı ve beldebelediye meclisi üyeleri için belde belediyesi sınırları, ilçe belediye başkanı ve ilçebelediye meclisi üyeleri için ilçe belediyesi sınırları, il genel meclisi üyeleri için ilçeninmülkî idare sınırları, büyükşehir belediye başkanları için ilin mülkî idare sınırları, ilbelediye başkanları için ilin belediye sınırlarıdır.
 3. Önseçimlerde Partinin,
 4. Büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilin mülkî idare, il belediye başkanıve ilbelediye meclisi adaylığı için il belediyesi,
 5. İlçe belediye başkanı ile ilçe belediye meclisi adaylıkları için ilçe belediyesi,
 6. Belde belediye başkanı ve belde belediye meclisi adaylıkları için beldebelediyesi,
 7. İl genel meclisi adaylıkları için ilçenin mülkî idare,sınırları içinde kayıtlı bütün üyeler, önseçim seçmeni olarak Mahalli İdarelerSeçimi Kanununda, Siyasi Partiler Kanununda, Tüzükte ve ilgili diğer mevzuattaönseçime ilişkin usul ve esaslara göre kullanacakları oylarla belediye başkanadaylarını, belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye adaylarını sıralama yaparakbelirlerler.
 8. Yukarıdaki hükümler dışında, Tüzüğün 70’inci maddesinin üçüncü iladokuzuncu fıkralarında yer alan hükümler, mahallî idare seçimlerinde adaylarınbelirlenmesi işlemlerinde de uygulanır.
 9. Belediye başkan adaylarının tamamı Egemenlik Meclisinin salt çoğunluğu ile onaylanır.
MALÎ HÜKÜMLER

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALÎ HÜKÜMLER 

Partinin gelirleri

Madde 72-
 1. Partinin gelirleri ve gelir kaynakları Siyasi Partiler Kanununun 61ila 68’inci maddeleriile 110’uncu maddesinde belirtilenlerden oluşur. Bu gelirlerSiyasi Partiler Kanununun 69’uncu maddesinde belirtilen usullerle elde edilir. 

Partinin giderleri

Madde 73-
 1. Parti, amacı doğrultusunda yapacağı harcamaları, Siyasi PartilerKanununun 70’inci maddesinde belirtilen esaslara göre yapar.
 2. Şartları taşıması halinde Devlet tarafından yapılacak yardımlar, yüzde yirmibeşinden az olmamak üzere il ve ilçe teşkilatlarına gönderilir.
 3. Partinin giderlerinde malî sorumluluk, Siyasi Partiler Kanununun 71’incimaddesinde belirtilen şekildedir. 

Parti bütçesi ve kesin hesabı

Madde 74-
 1. Bağlı ilçeleri de kapsamak üzere il teşkilatları ayrı ayrı gelirtahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar ve ilgili takvimyılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu bütçeler ileaynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılındanönceki Aralık ayı sonuna kadarEgemenlik Meclisince incelenir ve kararabağlanır.
 2. Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
 3. Genel Merkez ile bağlı ilçeleri de kapsamak üzere il teşkilatları her bütçeyılını izleyenNisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarınıgösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. İl teşkilatlarından gönderilenler ile GenelMerkeze ait olan kesin hesaplar,Egemenlik Meclisince incelenerekkarara bağlanır ve birleştirilir.
 4. Bütçe, bilanço, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabın nasıl düzenleneceğiyönetmelikle düzenlenir. 

Şeffaflık

Madde 75-
 1. Partinin bütçesi, bilançosu, gelir ve gider cetvelleri, kesin hesabı,AnayasaMahkemesince yapılan malî denetim sonucu dâhil tüm malî tablo veraporlar Partininresmî internet sayfasında yayınlanır.
PARTİ DEFTERLERİ

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ DEFTERLERİ 

Tutulacak defter ve kayıtlar

Madde 76-
 1. Parti, Siyasi Partiler Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılandefter ve kayıtları aynı maddede belirtilen usul ve esaslara göre tutar.
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Kota ve dönem sınırlamaları

Madde 77-
 1. Egemenlik Meclisi, il ve ilçe yönetim kurulu, ilkongresi, ilçe kongresi, Büyük Kongre delegeleri, milletvekili, il genel meclisi vebelediye meclisi adaylıklarında yüzde elli kadın, yüzde yirmi gençlik, yüzde ikiengelli kotası uygulanır. Bu özelliklerde yetersayıda aday çıkmazsa katılan adaylarlatespit ve seçim yapılır. Kadın ve gençlik kotası özelliklerine birlikte sahip olan adayher iki kotadan da sayılır. Bu fıkradasayılan adaylıklarda toplam sayının yüz kişininaltında olması halinde engelli kotası en az bir olarak uygulanır.
 2. Merkez yoklaması suretiyle seçilen partili milletvekilliği, büyükşehir, il, ilçe vebelde belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği, il, ilçe ve beldebaşkanlığının her biri aynı kişi tarafından en çok üst üste iki dönem yapılabilir. İkiseçim veya kongre arasında geçen süre, seçim ve kongre döneminin yarısından birgün fazla ise bu süre dönem olarak kabul edilir. 

Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi

Madde 78-
 1. Kongreler hariç olmak üzere, her kademedeki parti organlarındabir göreve getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veyasanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri, o mahallin en büyük mülkîamirliğine, seçim veya atanmadan başlayarak on beş gün içinde yazı ile bildirilir.
 2. Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler de aynı süreiçinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Parti tüzel kişiliğinin sona ermesi

Madde 79-
 1. Parti tüzel kişiliğinin feshine, ancak Büyük Kongre tarafındantoplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla karar verilebilir.
 2. Parti tüzel kişiliği, Büyük Kongrenin fesih kararı aldığı tarihte sona erer.
Fesih kararı, Parti Genel Başkanlığı tarafından, kararın alınmasından hemen sonra TBMM Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına veYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirilir.
 1. Parti tüzel kişiliğinin feshine karar verilmesi halinde Partinin mal varlığınınnasıl tasfiye olunacağı, Siyasi Partiler Kanununun 110 uncu maddesine uygun olarakBüyük Kongre tarafından toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunun oyu ile kararabağlanır.

Tüzük ve Program değişikliği

Madde 80- (1) Parti Tüzük ve Programının kısmen veya tamamendeğiştirilmesine karar verme yetkisi, kanun ve Tüzükte belirtilen usullere uygunolarak Büyük Kongreye aittir. (2) Parti Tüzüğü, gizli oyla ve Büyük Kongre üye tamsayısının salt çoğunluğuile değiştirilebilir.

Parti iç yönetmelikleri

Madde 81-
 1. Tüzükte çıkarılması öngörülen bütün yönetmelikler ile diğer hertür yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici metinleri hazırlamaya Genel Başkan yetkilidir.
 2. Herhangi bir konuda Tüzükte öngörülen yönetmeliğin çıkarılmamış olması, oalanda faaliyette bulunmayı engellemez ve geciktirmez. 

Yetki ve Görev Devri

Madde 82-
 1. Parti organları, ilgili yasalarda aksi belirtilmeyen bütün konulardakiyetki ve görevlerini, belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde geçici veya sürekliolarak alt kademeorganlarına devredebilir. Yetkili organın, alt bir organa görevvermiş olması, o görevi yapmak için gerekli olan yetkinin de devri anlamına gelir. 

Tüzükte hüküm bulunmayan haller

Madde 83-
 1. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Kanunuhükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Kurucular Kurulu üyeleri

Madde 84-
 1. Kurucular Kurulu, Kuruluş Bildirisinde yer alan Parti kurucularıile bunlar tarafından ilk Büyük Kongreye kadar oluşturulacak olan Egemenlik Meclisi ve MerkezDisiplin Kurulunun Parti Kurucuları dışından olan asılüyeleri, Parti Genel Başkanı ve varsaPartili milletvekillerinden oluşan kuruldur.
 2. Kurucular Kurulu üyeleri, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde malbildiriminde bulunurlar.
 3. Kurucular Kurulu, parti tüzük ve programına uymak zorundadır. Uymadığı takdirde Merkez Başkanlık Kurulunca parti disiplin kuruluna sevk edilir.

Mal bildiriminde bulunulması

Madde 85-
 1. Genel Başkan,Egemenlik Meclisi ile Merkez DisiplinKurulu asıl ve yedek üyeleri,Siyasi Etik Kurulu üyeleri, Genel Merkez ve İlUzlaşma Kurulu asıl ve yedek üyeleri, il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe vebelde yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleriseçildikleri veya atandıkları tarihten itibaren otuz gün içinde mal bildirimindebulunurlar. Mal bildiriminde beyan edilen içeriklerde değişme olması halinde otuzgün içinde ek bildirim verilir.
 2. Bildirimin verileceği merci Parti Genel Başkanlığıdır. İl, ilçe ve beldeteşkilatlarına seçilenler bildirimlerini Genel Merkeze ulaştırılmak üzere kendi belde,ilçe ve il başkanlığına verebilirler. Bu başkanlıklar, bildirimlere ilişkin hiçbir işlemyapmadan kendi ilçe ve il başkanlıklarına, il başkanlıkları da Genel Merkezeulaştırırlar.
 3. Mal Bildirim belgelerinin şekli, içeriği, teslim alınması, kaydı ve sair hususlar
Yönetmelikle düzenlenir. 

Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri

Geçici Madde 1-
 1. Kurucular Kurulu ilk olağan Büyük Kongre yapılıncayakadar, Tüzüğe göre Parti Büyük Kongresinin sahip olduğu bütün hak ve yetkilerikullanır.
 2. Parti kurucuları ilk Büyük Kongreyi, Partinin tüzelkişilik kazanmasındanbaşlayarak bir yıl içinde toplamak zorundadırlar.

Kurucular Kurulunun çalışma usulü

Geçici Madde 2-
 1. Kurucular Kurulu, Büyük Kongreye kadar gerekli gördüğüher zaman Genel Başkanın çağrısı ile olağan toplantı yapar. Kurucular Kurulu, ayrıca Egemenlik Meclisi veya Kurucular Kurulunun en az üçte birinin talepetmesi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespiti ve üyelerindaveti, Genel Başkan tarafından sağlanır. Kurul toplantılarına Genel Başkanbaşkanlık eder. Yapılacak açık oylamalarda eşitlik halinde Genel Başkanınbulunduğu tarafın oyu kazanmış olur. Sekreterlik görevi, Merkez Başkanlık Kurulunun sekreter üyesi tarafından yerine getirilir.
 

Teşkilat organlarının ilk oluşumunda organların üye sayıları

Geçici Madde 3-
 1. Merkez organları dâhil bütün teşkilat organlarının üyesayıları, ilk kuruluşlarında Siyasi Partiler Kanununda belirtilen asgarî üye sayısı esasalınarak oluşturulabilir. Yedek üye gösterilmesi zorunlu değildir. 

Parti merkez organlarının ilk oluşumu

Geçici Madde 4-
 1. Kurucular Kurulu partinin tüzel kişilik kazanmasından sonra en geç üç gün içerisinde Genel Başkan, Egemenlik Meclisi üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini seçmek için Toplanır. Seçimler Genel Başkanlık için birden çok aday, Egemenlik Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu için de birden çok liste yoksa açık oylama usulüyle yapılabilir.
 2. Parti Kurucularının bu maddeye göre yapacakları toplantılara, varsa Partilimilletvekilleride katılır.
 3. Kurucular tarafından oluşturulan ilk Egemenlik Meclisi, yapacağıilk toplantıda sonraki toplantı gün ve saatlerini belirler. 

Parti il ve ilçe teşkilatının ilk oluşumu

Geçici Madde 5-
 1. İl ve ilçe teşkilatları ilk defa Egemenlik Meclisitarafından atanırlar. Önce il ve ilçe teşkilatını kurmak üzere üç kişi görevlendirilir vebunlardan birine başkan olarak yetki belgesi verilir. Bu kişiler henüz üyeolmamışlarsa üyelik kayıtları yapılır. Bu heyetin Partinin amaç ve ilkeleri ile parti içidemokrasi anlayışı doğrultusunda oluşturacağı listenin, gerekli değerlendirmelerdensonra Genel Merkezce onaylanması ile Kurucu Yönetim Kurulu oluşur ve görevinebaşlar. Kurucu yönetim kurulları, kendi teşkilat kongrelerine kadar Tüzüğün il ve ilçeyönetim kuruluna verdiği hak ve yetkileri kullanırlar.
 2. Belde teşkilatı ilk defa İlçe Yönetim Kurulunun önereceği Belde Başkanı veyönetim kurulu asıl ve yedek üye listesinin İl Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıile kurulur. 

Kurucu teşkilat organ üyelerinin kongre delegeliği

Geçici Madde 6-
 1. Parti teşkilat yönetim kurullarının kongre sürecinde Partiüyeliği devam eden kurucu üyeleri, kademenin yapılacak ilk olağan kongresinin tabiidelegesidirler. 

Kuruluşta üye yazım yetkisi

Geçici Madde 7-
 1. İl ve ilçe teşkilatları kuruluncaya kadar, üyelik başvurularıMerkez Başkanlık Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde yapılacak üyekayıtları ilçe teşkilatlarının kurulmasından sonra üye kayıt defterlerine aynenkaydedilmek üzere ekleri ile birlikte ilgili ilçelere gönderilir. 

Milletvekili adaylarını belirleme yöntemi

Geçici Madde 8-
 1. Partinin tüzel kişilik kazanmasından sonra yapılacak ilkMilletvekili Genel Seçimi ile sınırlı olmak üzere, milletvekili adayları 70 inci maddeninbirinci fıkrasında belirtilen kotalarla bağlı olmaksızın önseçim, aday yoklaması veyamerkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçıyla tespit edilir. 

Yürütme

Madde 86-
 1. Bu Tüzük hükümlerini Egemenlik Meclisi yürütür. 

Yürürlük

Madde 87- Bu Tüzük, Parti Kuruluş Bildirgesinin İçişleri Bakanlığınaverilmesiyle birlikte yürürlüğe girer

BİZE KATILIN

* Kişisel bilgileriniz kimse ile paylaşılmamaktadır.

Aşağıdaki bilgileri doldurunuz.